Zmiany w prawie, zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i nietypowe WZA na IX Kongresie Prawników SEG

13-14 lutego br. w Jachrance podczas IX Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG rozmawiano między innymi o bieżących zmianach prawnych i ich konsekwencjach dla spółek giełdowych, możliwościach zarządzania ryzykami regulacyjnymi czy o nowych możliwościach rozwoju dla emitentów. Odbyła się również pełna nieoczekiwanych wydarzeń symulacja Walnego Zgromadzenia Zwykłej Spółki S.A.

Kongres Prawników to ważne wydarzenie z perspektywy praktyków rynku kapitałowego – ilość zmian prawnych, regulacyjnych i interpretacyjnych jest na tyle znacząca, że na tej imprezie po prostu być trzeba, by „na świeżo” wymienić się spostrzeżeniami, informacjami i posłuchać co na ww. tematy mają do powiedzenia znane branżowe osobistości. Nie inaczej było w tym roku – Wortal Relacji Inwestorskich był patronem medialnym tego wydarzenia.

Kongres rozpoczął blok tematyczny na temat zmiany w obszarze korporacyjnym, podczas którego omówiono takie kwestie jak: spółka europejska jako spółka akcyjna (procedura przekształcenia i konsekwencje, korzyści z funkcjonowania spółki publicznej w formie spółki europejskiej, spółka europejska w kontekście Unii Rynków Kapitałowych), elektroniczna tożsamość w spółce giełdowej (korzyści dla spółki, weryfikacja tożsamości kontrahentów, precyzyjnie określony moment zawarcia transakcji), osobista odpowiedzialność w obszarze karno-skarbowym (kogo może dotyczyć, jak minimalizować ryzyko, jak się zachować w przypadku materializacji ryzyka) oraz manipulacja informacyjna jako czyn nieuczciwej konkurencji (konsekwencje zmian w definicji ustawowej manipulacji, manipulacja na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wnioski praktyczne dotyczące metod zwalczania przejawów manipulacji informacyjnej).

W trakcie drugiej sesji plenarnej „Nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów” omówiona została tematyka związana z pozycją i odpowiedzialnością zarządu w procesie M&A (udostępnianie informacji przez zarząd w procesie Due Diligence, oświadczenia i zapewnienia zarządu w SPA, odpowiedzialność za zerwanie negocjacji) oraz obowiązki informacyjne – ryzyka dla władz spółek publicznych (członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych, analiza dotychczasowych sankcji i ich uzasadnień, możliwości zarządzania ryzykiem).

Obowiązkiem zarządu jest ochrona informacji o spółce, przestrzeganie zasady równego traktowania akcjonariuszy, a przede wszystkim obowiązek przestrzegania zasad udostępniania i postępowania z informacjami w trakcie procesu M&A zgodnie z przepisami rynku kapitałowego. Zarząd w toku badania due diligence nie może przekazywać informacji poufnych. Przekazując informacje innego rodzaju powinien zabezpieczyć ich poufność. Jeżeli strony są emitentami, muszą rozpoznać moment powstania informacji poufnej dotyczącej transakcji. Gdy rozmowy wyjdą poza luźne rozważania, z chwilą skonkretyzowana woli dokonania transakcji, zazwyczaj podpisanie NDA czy LoI, powstanie informacja poufna. Wówczas zarząd musi ją ujawnić lub zbadać podstawy do opóźnienia jej ujawnienia. Gdy dojdzie do opóźnienia, a negocjacje nie będą kontynuowane, zarząd rozważy, czy informacja nie utraciła waloru „cenotwórczości” (vide Q&A ESMA z 29.9.2017 r.) – mówił Zbigniew Jara, Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Zgromadzeni goście zastanowili się również co dalej z polskim rynkiem kapitałowym biorąc pod uwagę poszczególne aspekty: Rządowa Strategia Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego ze wsparciem Komisji Europejskiej – jakich zmian można oczekiwać, Unia Rynków Kapitałowych – szanse dla wzmocnienia polskiego rynku oraz alternatywa dla emitentów: dual listing, zmiana rynku notowań. Następnie przeanalizowana została organizacja i przebieg WZA (najważniejsze wyzwania, najczęstsze problemy, największe konsekwencje).

Sami jesteśmy ciekawi, czy w praktyce niektóre spółki z rynku głównego byłby zainteresowane alternatywnym system notowań, nadzorowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych. Sprawa jest o tyle istotna, że tego typu alternatywne rozwiązanie docelowo wiązałoby się ze zmniejszonymi restrykcjami w zakresie obowiązków informacyjnych. To kluczowa kwestia dla emitentów, ważny argument dotyczący przewidywalności prawnej oraz bezpieczeństwa decydentów spółek.

Przygotowanie i realizacja obrad walnego zgromadzenia w spółce publicznej to bardzo złożona, składająca się z wielu zależnych od siebie elementów procedura, w której jakiekolwiek zaniedbania i uchybienia mogą skutkować wieloma problemami dla spółki. Pomimo wieloletniej stałości przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i doświadczeniem spółek w dalszym ciągu zdarzają się mniejsze i większe problemy w tym temacie. Nieporozumienia w zakresie dostępności akcjonariuszy do pełnej dokumentacji dotyczącej danego walnego zgromadzenia, brak akcjonariuszy na liście uprawnionych, problemy z kompletnością pełnomocnictw, problemy z systemami informatycznymi obsługującymi głosowania, to w dalszym ciągu nie jednostkowe zdarzenia na walnych zgromadzeniach.  Dlatego między innymi warto uczestniczyć w KPS, szukać i znajdować źródła występujących problemów, wprowadzać dobre i upowszechniać sprawdzone rozwiązania, które staną się standardem na rynku – twierdzi Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA.

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadzone zostało fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki S.A”.

Od pierwszego Kongresu Prawników co roku przeprowadzamy fikcyjne WZA „Zwykłej Spółki S.A”.  Zwykła Spółka niestety ma wyjątkowego pecha i w ciągu 9 lat na jej walnych pojawiały się lawinowo różnego rodzaju problemy i trudności. Jest to okazja, aby w luźnej i wesołej formule przedyskutować bardzo poważne zagrożenia, które pojawiały i pojawiają się na jak najbardziej realnych walnych spółek giełdowych – opowiada Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Walne Zgromadzenie Zwykłej Spółki uznajemy za „wisienkę na torcie” Kongresu Prawników, mimo że było merytorycznym wydarzeniem podsumowującym pierwszy dzień. Chociażby dla tej symulacji naprawdę warto się pojawić na Kongresie. To świetne, brawurowe przedsięwzięcie, łączące wiele humoru z ważnymi kwestiami merytorycznymi i problemami, które faktycznie mogą pojawić się w trakcie Walnych Zgromadzeń giełdowych emitentów. Gratulacje dla organizatorów i wszystkich uczestników, w tym Prezesa Zwykłej Spółki 🙂

Podczas drugiego dnia Kongresu odbyły się warsztaty praktyczne dotyczące takich zagadnień jak:

  • Najnowsze zmiany w regulacjach dotyczących wezwań,
  • Służby prawne spółki na froncie cyberbezpieczeństwa,
  • Ekspansja zagraniczna jako element rozwoju polskich spółek giełdowych,
  • Sposoby nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną z uwzględnieniem regulacji MAR-owskich,
  • Wybrane aspekty zarządzania grupą kapitałową,
  • Praktyczne aspekty relacji spółek zależnych z podmiotami dominującymi,
  • M&A w nowym otoczeniu regulacyjno-biznesowym,
  • eVoting z wykorzystaniem blockchain.

Drugi dzień Kongresu jak zwykle ma warsztatowy charakter – dyskusje i analizy nad konkretnymi zagadnieniami prowadzone są w mniejszych grupach. Największym problem jest zawsze to, który panel wybrać, bo wartych uwagi jest zdecydowanie więcej, niż dwa, na których „jednoosobowy” uczestnik jest w stanie fizycznie przebywać. Z racji naszego „MAR-owskiego” profilu działalności wybrałem się na panele dotyczące praktycznych aspektów zarządzania grupą kapitałową oraz sposoby nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną z uwzględnieniem regulacji MAR. Więcej niebawem.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych prowadzi projekt związany z uruchomieniem usługi elektronicznego głosowania na Walnych Zgromadzeniach – eVoting – z wykorzystaniem technologii blockchain. Jest to narzędzie do oddawania korespondencyjnie głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Platforma usprawni przygotowanie i obsługę głosowań oraz zapewni transparentność całego procesu. eVoting może znacząco wpłynąć na aktywizację inwestorów i zachęcić ich do brania czynnego udziału w życiu spółek, których są współwłaścicielami. W szczególności dotyczy to inwestorów, którzy dzisiaj, ze względu na brak łatwo dostępnej i jednolitej informacji o Walnych Zgromadzeniach, sformalizowany proces głosowania, czy koszty związane z fizycznym udziałem w WZ, w większości przypadków rezygnują z tego prawa – mówił Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Ostatnim punktem w programie spotkania była dyskusja panelowa – Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, podczas której rozmawiano o zmianach filozofii nadzoru, niezbędnych procedurach w spółkach i  audycie regulacyjnym. Poruszono m.in kwestię związane z ankietami dot. Komitetów Audytu, które KNF skierował do spółek w listopadzie 2017 r. Sprawa ma naturę „rozwojową”, tj. nie wiadomo jeszcze, w jakim czasie doczekamy się ew. wyników i podsumowań działań naszego giełdowego regulatora. Ważną kwestią, nad którą dyskutowano było również przygotowywane „Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”. Napiszemy o tym szerzej w osobnym tekście.

Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerem Instytucjonalnym był Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), Partnerem Technologicznym był Unicomp-WZA, a Partnerami byli: CRIDO, Kancelaria Gessel, Koziorowski, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS, KMG.Legal, Kancelaria Prawna SPCG, Kochański Zięba i Partnerzy, Wardyński i Wspólnicy.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl

Podsumowując – to trzeci już Kongres Prawników, w jakim Wortal Relacji Inwestorskich miał przyjemność uczestniczyć. Przyjazd do Jachranki i aktywne uczestnictwo w ww. imprezie to kolejny rok z rzędu dobra decyzja. Polecamy!

źródło: SEG, Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × five =