XIV edycja konkursu “THE BEST ANNUAL REPORT”

Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz czternasty ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2018”. Partnerem konkursu jest GPW w Warszawie S.A. Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Wortal Relacji Inwestorskich już kolejny rok jest patronem medialnym tego wydarzenia.W konkursie biorą udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.
Wg badań wielu agencji PR raport roczny pozostaje niezmiennie najważniejszym źródłem informacji o spółce. Zawiera bowiem sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności, które również jest przez niego weryfikowane i przesyłane w systemie ESPI do KNF w ramach obowiązków okresowych emitentów.

Po zakończeniu każdego roku obrotowego KNF przygotowuje specjalny raport z zaleceniami nadzoru, jak ocenia sprawozdania finansowe emitentów i na co należy zwrócić uwagę w kolejnym roku. Jako kraj członkowski otrzymujemy również rekomendacje ESMA w tym obszarze.
Rok bieżący jest rokiem wielu dyskusji i zmian legislacyjnych. I nie chodzi tutaj tylko o ujawnienia, dotyczące nowych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w sprawozdaniu finansowym, w tym: MSSF 16 i 9, ale również o rolę audytorów czy nadzoru w badaniu i nad badaniem sprawozdań finansowych, a także elektronizacji sprawozdań finansowych czy weryfikacji instrumentów bezpieczeństwa rynku kapitałowego.

Sprawozdanie finansowe zdecydowanie warto stworzyć w taki sposób, aby czytelnik mógł uzyskać informacje od najważniejszych do mniej ważnych (tym niemniej nie nieistotnych) pogrupowane w taki sposób, aby dla danego zagadnienia polityka ujmowania i wyceny, istotne szacunki oraz osądy kierownictwa poczynione w obszarze danego zagadnienia oraz informacje finansowe oraz objaśnienia znajdowały się w jednym miejscu. Zgodnie z wcześniej ustaloną strukturą dokumentu – mówi Monika Warmbier, Parter KPMG, członek Kapituły Konkursu „The Best Annual Report””

W przypadku sprawozdań z działalności nieustająco podnosimy kwestie publikowania i działania według strategii, komentowanie osiągnięcia lub nie założonych wskaźników, szczegółową analizę warunków prowadzenia biznesu, publikowanie danych finansowych w dłuższych niż 2-letnie horyzontach czasowych, ogłaszanie polityki dywidendowej i analizę ryzyk.

Sprawozdanie z działalności daje możliwość zaprezentowania istoty działalności i wyników spółki lub grupy kapitałowej w zindywidualizowany, nieszablonowy sposób. Szczególnie dla tych interesariuszy, którzy nie są specjalistami w zakresie rachunkowości, finansów, inwestowania, jest to główne źródło informacji, na których opierają oni swoje decyzje. Musi one zatem przedstawiać możliwie szerokie spectrum informacji w sposób wiarygodny i neutralny – mówi prof. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, Członek Kapituły Konkursu „The Best Annual Report”.

Oprócz raportów rocznych obligatoryjnych spółki przygotowują dodatkowe raporty dla interesariuszy. Są to raporty online, zintegrowane czy CSR. Najbardziej rekomendowaną formą komunikacji emitentów z rynkiem są raporty zintegrowane, ponieważ pozwalają na prezentację danych finansowych i niefinansowych w jednym raporcie, co jest niezwykle istotne w aspekcie obowiązku prezentowania danych niefinansowych, pozwala inwestorom lepiej zrozumieć procesy tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej a nade wszystko ogranicza liczbę dodatkowych raportów, które sporządza spółka. Ta forma raportowania jest rekomendowana również przez RESPECT INDEX.

Kapituła Konkursu ocenia raporty roczne obligatoryjne i sporządzane dobrowolnie. W roku bieżącym oprócz dotychczasowych kategorii oceniać będziemy również Oświadczenie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Spółki, biorące udział w tym przedsięwzięciu dają bardzo czytelny sygnał, że zarząd chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Dodatkowo każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny.

Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród.  Serdecznie zapraszamy wszystkie spółki z rynku regulowanego i New Connect do udziału w kolejnej edycji konkursu The Best Annual Report.

Więcej informacji znajdziecie na stronie konkursu.

Małgorzata Gula
Prezes Zarządu
Instytut Rachunkowości i Podatków

źródło: Instytut Rachunkowości i Podatków

Grzegorz Surma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + seven =