Wyniki XIV edycji konkursu „The Best Annual Report”

Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz czternasty ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2018”. Partnerem konkursu jest GPW w Warszawie S.A.

Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR. Wg badań wielu agencji PR raport roczny pozostaje niezmiennie najważniejszym źródłem informacji o spółce. Zawiera bowiem sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności, które również jest przez niego weryfikowane. Tak przygotowany raport jest przesyłany w systemie ESPI do KNF w ramach okresowych obowiązków informacyjnych.

Po zakończeniu każdego roku obrotowego KNF przygotowuje specjalny raport z zaleceniami nadzoru, jak ocenia sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR i na co należy zwrócić uwagę w kolejnym roku. Jako kraj członkowski otrzymujemy również rekomendacje ESMA w tym obszarze.

Rok bieżący jest rokiem wielu dyskusji i zmian legislacyjnych. I nie chodzi tutaj tylko o ujawnienia, dotyczące nowych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w sprawozdaniu finansowym, w tym: MSSF 16 i 9, czy oczekiwania KE, dotyczące raportowania działań, służących ochronie klimatu, ale również o rolę audytorów czy nowego nadzoru w badaniu i nad badaniem sprawozdań finansowych. Niemałym wyzwaniem jest także elektronizacja sprawozdań finansowych, w tym szczególnie nowy elektroniczny standard raportowania ESEF, dzięki któremu raporty roczne staną się bardziej porównywalne z innymi raportami, sporządzonymi wg tych samych zasad.

„Sprawozdanie finansowe zdecydowanie warto stworzyć w taki sposób, aby czytelnik mógł uzyskać informacje od najważniejszych do mniej ważnych (tym niemniej nie nieistotnych) pogrupowane w taki sposób, aby dla danego zagadnienia polityka ujmowania i wyceny, istotne szacunki oraz osądy kierownictwa poczynione w obszarze danego zagadnienia oraz informacje finansowe oraz objaśnienia znajdowały się w jednym miejscu. Zgodnie z wcześniej ustaloną strukturą dokumentu – mówi Monika Warmbier, Parter KPMG, członek Kapituły Konkursu „The Best Annual Report””

W przypadku sprawozdań z działalności nieustająco podnosimy kwestie publikowania i działania według strategii, komentowanie osiągnięcia lub nie założonych wskaźników, szczegółową analizę warunków prowadzenia biznesu, publikowanie danych finansowych w dłuższych niż 2-letnie horyzontach czasowych, ogłaszanie polityki dywidendowej i analizę ryzyk.

„Sprawozdanie z działalności daje możliwość zaprezentowania istoty działalności i wyników spółki lub grupy kapitałowej w zindywidualizowany, nieszablonowy sposób. Szczególnie dla tych interesariuszy, którzy nie są specjalistami w zakresie rachunkowości, finansów, inwestowania, jest to główne źródło informacji, na których opierają oni swoje decyzje. Musi one zatem przedstawiać możliwie szerokie spectrum informacji w sposób wiarygodny i neutralny – mówi prof. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, Członek Kapituły Konkursu „The Best Annual Report””

Oprócz raportów rocznych obligatoryjnych spółki przygotowują dodatkowe raporty dla interesariuszy. Są to raporty online, zintegrowane czy CSR. Najbardziej rekomendowaną formą komunikacji emitentów z rynkiem są raporty zintegrowane, ponieważ pozwalają na prezentację danych finansowych i niefinansowych w jednym raporcie, co jest niezwykle istotne w aspekcie obowiązku prezentowania danych niefinansowych, pozwala inwestorom lepiej zrozumieć procesy tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej a nade wszystko ogranicza liczbę dodatkowych raportów, które sporządza spółka.

Ta forma raportowania jest rekomendowana również niezwykle istotna w nowym indexie ESG. Kapituła Konkursu ocenia raporty roczne obligatoryjne i sporządzane dobrowolnie. W roku bieżącym oprócz dotychczasowych kategorii ocenialiśmy również Oświadczenie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, gdzie absolutny prym wiodą Tauron Polska Energia S.A. i mBank S.A. Spółki, biorące udział w tym przedsięwzięciu dają bardzo czytelny sygnał, że zarząd chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Dodatkowo każda spółka uczestnicząca w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny.

Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród. Dodatkowym elementem edukacyjnym jest książka „Raport Roczny Spółki Publicznej”, wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków, będąca praktycznym podręcznikiem dla zespołów przygotowujących raporty roczne. Od 11 lat mamy nową kategorię w konkursie: najlepszy Raport roczny online, w której od kilku lat dominują PGE S.A i PZU S.A. a od 4 lat raport zintegrowany, gdzie królują Tauron Polska Energia S.A, i PKN Orlen S.A. To ważne szczególnie w aspekcie ESEF-a, który spowoduje pewną standaryzację raportów rocznych a emitenci, chcąc przekazać rynkowi więcej informacji będą zobligowani do tworzenia raportów online czy zintegrowanych.

Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji, to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez cztery zespoły, które oceniają sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użytkową lub raport online lub zintegrowany. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów.

W bieżącej edycji nagrody główne wśród przedsiębiorstw otrzymały: PGNiG S.A., PGE S.A. i Ciech S.A.

W grupie banków i instytucji finansowych na podium stanęły Santander S.A., BNP Paribas S.A., PEKAO S.A.

8 lata temu Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które 3 razy zdobyły I nagrodę Główną w naszym konkursie. Miło jest nam poinformować, że prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymał KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A., Grupa Tauron Polska Energia S.A. oraz mBank S.A., PKO Banku Polskiego S.A, ING Bank Śląski S.A. i PZU S.A., tworząc „Klub The Best of The Best”.

W grupie spółek New Connect niekwestionowanym liderem została Stopklatka S.A.

Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkie spółki z rynku regulowanego i alternatywnego do udziału w kolejnej edycji konkursu „The Best Annual Report 2019”. Szczegółowe informacje na stronie: www.irip.pl

Małgorzata Gula

Prezes Zarządu

Instytut Rachunkowości i Podatków

źr. IRIP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four × 2 =