Wyniki badania świadomości klimatycznej spółek giełdowych

Bardzo niskie wyniki osiągnęło półtorej setki spółek giełdowych w pierwszym badaniu corporate Climate Crisis Awareness study (Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek) przeprowadzonym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. Przeciętny wynik wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania punktów, a aż 66 ze 143 spółek (ponad 46%) nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu.

Badaniu podlegały raporty roczne wszystkich spółek giełdowych podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za dwa kolejne lata (2017 i 2018). Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Dwa z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego, a osiem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Badanie CCA niestety wykazało niezbicie to, czego się spodziewaliśmy z lektury raportów niefinansowych w ostatnich dwóch latach – że świadomość wzajemnego wpływu spółek i kryzysu klimatycznego jest wśród największych w Polsce spółek na bardzo niskim poziomie. – powiedział Piotr Biernacki, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania i inicjator badania. – Jesteśmy w Polsce na etapie, w którym musimy szybko nadrobić dystans do spółek z rozwiniętych rynków kapitałowych. W pierwszej kolejności spółki powinny nauczyć się liczyć i raportować emisje gazów cieplarnianych, bo tu są bardzo duże braki. Później, ale w bardzo niedługim czasie, powinny przejść do wdrożenia skutecznych polityk ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko, by przestać przyczyniać się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. – dodaje Piotr Biernacki

Średni wynik spółek w badaniu za rok 2018 wyniósł 1,03 pkt. (na 10 możliwych do uzyskania) i był zaledwie o 0,09 pkt. wyższy niż przed rokiem. Najlepsza spółka osiągnęła 7,33 pkt. (rok wcześniej było to 7,67 pkt.). 46% spółek w 2018 r. nie uzyskało żadnych punktów, a odsetek ten obniżył się zaledwie o 2pp w ujęciu r/r. Najwyższe średnie wyniki uzyskały spółki z makrosektora paliwa i energia (średnio 2,60 pkt. w 2018 r., -0,21 pkt. r/r), a najniższe spółki z makrosektora handel i usługi (0,36 pkt. w 2018 r., -0,13 pkt. r/r). Zaledwie 32 spółki osiągnęły więcej niż 2 pkt., a jedynie 6 spółek uzyskało min. 5 pkt.

Wyniki badania są o tyle niepokojące, że zarówno trendy regulacyjne, jak i decyzje konsumentów w coraz większym stopniu uwzględniają kwestie klimatyczne. Zakładam, że w perspektywie kilkunastu miesięcy spółka, która nie będzie w stanie opublikować wiarygodnych danych nt. emisji ekwiwalentu CO2 na jednostkę produktu zwyczajnie nie będzie w stanie tego produktu sprzedać w ramach UE. Co więcej, będzie miała problemy z uzyskaniem finansowania, bo jaki bank udzieli kredytu spółce tracącej rynki zbytu? Dlatego przeprowadzone badanie jest tak ważne – pozwala zidentyfikować największe braki w publikowanych informacjach i doprowadzić do ich uzupełnienia, zanim spowodują poważne problemy biznesowe –  komentuje badanie Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

„To pierwsze tego typu badanie świadomości klimatycznej podmiotów skupionych na rynku kapitałowym w Polsce i o ile nam wiadomo, unikalne w skali międzynarodowej. Interesowało nas w jaki sposób spółki giełdowe odpowiadają na wyzwania wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego, jak przygotowują się do zmian w otoczeniu regulacyjnym, zachowaniach inwestorów i konsumentów.

Jest to gruntowna analiza przeprowadzona na całej populacji, czyli na wszystkich spółkach giełdowych objętych obowiązkiem raportowania. Dzięki wspólnej inicjatywie Bureau Veritas, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Fundacji Standardów Raportowania zebraliśmy i oceniliśmy dane pokazujące jak spółki giełdowe podchodzą do kwestii klimatycznych i w jaki sposób komunikują je w swoich raportach niefinansowych – mówi Witold Dżugan, dyrektor certyfikacji Bureau Veritas Polska.

Wnioski płynące z badania obejmującego lata 2017 i 2018 nie są, niestety, budujące. Jedynie nieco ponad 30% przedsiębiorstw raportowało, mniej lub bardziej precyzyjnie, emisję gazów cieplarnianych, tylko 10% spółek zakomunikowało polityki klimatyczne, a tylko ok. 2% określiło mierzalne cele związane z redukcją emisji. Niemal połowa spółek uzyskała w naszym badaniu zero punktów, co oznacza, że w ogóle nie odnoszą się do kwestii klimatycznych! To wszystko w otoczeniu wzrastającej świadomości zagrożeń, z jakimi musimy się liczyć w obliczu kryzysu klimatycznego i coraz dalej idących zobowiązań redukcyjnych podejmowanych na poziomie międzynarodowym. 

Nasze badanie wskazuje, że świadomość klimatyczna polskich spółek jest niska, niemniej fakt, że powstało, po przeanalizowaniu przez niezależne podmioty ponad 150 raportów giełdowych, jest wartością samą w sobie. Ma ono szansę zmienić sposób podchodzenia przez firmy do tego coraz bardziej palącego globalnie problemu. Tym bardziej, że jest to nie tylko kwestia świadomości, ale ma rosnący wpływ na dostępność do kapitału czy wręcz wyniki finansowe spółek. Myślimy o tym, by w kolejnych latach nie tylko kontynuować nasze wspólne badanie, ale dzięki globalnej obecności Bureau Veritas rozszerzyć je na inne kraje – dodaje Witold Dżugan.

Wyniki pierwszej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek zostały ogłoszone podczas konferencji Raportowanie ESG a zrównoważonego inwestycje zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Metodologia badania i jego wyniki są załączone do niniejszego komunikatu.

=========

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Biernacki, Fundacja Standardów Raportowania, tel. +48.693.330.003.

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, tel. +48.509.357.280.

Michał Stalmach, Bureau Veritas Polska, tel. +48 609.801.071

Mikołaj Potocki, Bureau Veritas Polska, tel. +48.601.664.247

=========

O Badaniu

Badanie Spółek Świadomych Klimatycznie (corporate Climate Crisis Awareness study) jest projektem Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. Celem projektu jest regularne badanie, które przedsiębiorstwa są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu. Wyniki badania są ogłaszane do publicznej wiadomości. Badanie jest realizowane zgodnie z ustaloną i jawną metodologią i opiera się na informacjach przekazanych przez spółki w ich raportach rocznych.

Inicjatorzy projektu chcą podnieść świadomość dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu i jednocześnie dostarczyć inwestorom, klientom i wszystkim innym publicznym interesariuszom rzetelnych, mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę kwestie zmian klimatu w procesach zarządzania.

O inicjatorach projektu

Fundacja Standardów Raportowania jest organizacją pozarządową, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. Została założona w 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Związku Maklerów i Doradców.

Fundacja opracowała i przeprowadziła przez proces konsultacji Ogólne Standardy Raportowania (OSR) dotyczące raportowania informacji cenotwórczych przez spółki giełdowe oraz Standard Informacji Niefinansowych (SIN) dotyczący raportowania informacji niefinansowych. Powszechny charakter Fundacji oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi różne grupy interesariuszy rynku powodują, że OSR i SIN są standardami środowiskowymi.

Fundacja prowadzi także działalność badawczą i edukacyjną w zakresie komunikacji i raportowania na rynkach kapitałowych i finansowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem  funkcjonowania  SEG  jest  udzielanie  wsparcia  spółkom  w  aspekcie  informacyjnym  (przekazywanie informacji  o  zmianach  legislacyjnych),  edukacyjnym  (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia około 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 90proc. kapitalizacji emitentów krajowych notowanych na GPW.

Bureau Veritas, założone w 1828 roku, jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification) dostarczając wysokiej jakości usługi mające na celu pomoc klientom w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

Firma wspiera swoich klientów w zrównoważonym rozwoju tłumacząc wartości CSR na konkretne działania. Oferuje szereg usług związanych ze standardami środowiskowymi, w tym m.in. obliczanie i  weryfikację śladu węglowego, weryfikację i opiniowanie raportów CSR w zakresie adekwatności, dokładności oraz jakości informacji w nich zawartych (wg. standardów GRI), weryfikację i certyfikację w łańcuchu dostaw, certyfikacje systemów zarządzania.

Bureau Veritas zatrudnia 75 000 pracowników w 140 krajach, na wszystkich kontynentach.

INFOGRAFIKA – wyniki badań

źródło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 − thirteen =