Wniosek o obniżenie opłaty na rynku regulowanym GPW można złożyć tylko do 20 stycznia 2021!

Przypominamy, iż Emitenci wyjątkowo dotknięci skutkami pandemicznej rzeczywistości mają jedynie jeszcze kilka tygodni na złożenie wniosku o obniżenie stawki opłaty rocznej. Ostateczny termin złożenia wniosku mija 20 stycznia 2021 .r

Możliwość zmniejszenia opłaty rocznej wynika z Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjętej w dniu 17 grudnia 2020 r. dotyczącej obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych od emitentów na Głównym Rynku GPW.

Warunkiem skorzystania z obniżenia stawki opłaty rocznej jest spełnienie przez danego emitenta wszystkich z poniższych kryteriów:

1) spadek przychodów netto ze sprzedaży, odpowiednio grupy kapitałowej emitenta albo emitenta, za okres 1 stycznia 2020 r. – 30 września 2020 r. w porównaniu do przychodów netto ze sprzedaży, odpowiednio grupy kapitałowej emitenta albo emitenta, za okres 1 stycznia 2019 r. – 30 września 2019 r. – o więcej niż 20%; ustalenia wskazanych powyżej wartości przychodów i ich spadku dokonuje się na podstawie skonsolidowanych przychodów netto grupy kapitałowej emitenta, wykazanych w opublikowanych przez emitenta skonsolidowanych kwartalnych sprawozdaniach finansowych, a w przypadku braku obowiązku konsolidacji wyników finansowych – na podstawie jednostkowych przychodów netto emitenta wykazanych w opublikowanych przez emitenta jednostkowych kwartalnych sprawozdaniach finansowych emitenta;

2) wartość rynkowa (kapitalizacja) emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r., obliczona według metodologii stosowanej przez GPW i podana do wiadomości publicznej, wynosić będzie poniżej 1 mld zł;

3) emitent w terminie wynikającym z właściwych przepisów prawa opublikował skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku 2020, a w przypadku braku obowiązku konsolidacji wyników finansowych – jednostkowy raport kwartalny za III kwartał roku 2020;

4) emitent w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. złoży do Giełdy pisemny wniosek w sprawie obniżenia opłaty rocznej za notowanie akcji w roku 2021, wraz ze wskazaniem spełnienia kryteriów uprawniających do jej otrzymania określonych w niniejszej uchwale.

Sprawdź treść Uchwały

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 3 =