Wdrożenie standardów polityki informacyjnej IR w spółce i grupie kapitałowej, część 2 – przykładowy plan

Zgodnie z naszą zapowiedzią, zapraszamy do przeczytania przykładowych standardów polityki informacyjnej IR w Grupie Kapitałowej.

Poniższe standardy są obligatoryjne dla Grupy Kapitałowej …………………… w skład której wchodzi spółka – matka ………………….. oraz pozostałe spółki zależne ………………………

Spółka – matka ……………………. podlega obligatoryjnym obowiązkom informacyjnym z uwagi na fakt, iż od dnia ……………………………………….. Grupa Kapitałowa …………………………………………. jest podmiotem notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zgodnie z punktem 1, do działu relacji inwestorskich który istnieje w spółce – matce muszą trafiać regularne raporty sporządzone przez spółki zależne. Ww. raporty dotyczą następujących zagadnień: umowy/zlecenia, w tym: umowy ramowe, umowy kredytów, poręczeń, gwarancji, pożyczek, umowy dot. zawartych kontraktów walutowych typu forward, opcji walutowych, umowy standardowe, standardowe umowy zawierane z kontrahentami. Jeżeli do ww. umów sporządzone zostały jakiekolwiek aneksy, informacja o tym fakcie jest przekazywana natychmiastowo do działu relacji inwestorskich, w ciągu 24 h od podpisania danego aneksu.

Ww. informacje dostarczane są w formie regularnych raportów zbiorczych sporządzonych w arkuszu kalkulacyjnym.

W raporcie musi się znaleźć:

  • data zawarcia umowy,
  • oznaczenie stron umowy (w tym numer NIP kontrahenta),
  • przedmiot umowy,
  • końcowa data realizacji,
  • wartość przedmiotu umowy.

Ww. zestawienia sporządzane są w regularnych odstępach dwutygodniowych w następujący sposób: 16-go każdego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy po ww. terminie) oraz 1-go każdego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy po ww. terminie). Brak przestrzegania ww. terminów spowoduje wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec wyznaczonych pracowników spółek zależnych/spółki-matki przez zarządy ww. spółek. Do sporządzania ww. zestawień zobligowane są następujące osoby:……………………………………………………………………………………………

Dział relacji inwestorskich co dwa tygodnie na podstawie otrzymanych danych sporządza zestawienie zbiorcze umów/zleceń zawartych pomiędzy podmiotami w grupie kapitałowej z innymi kontrahentami/bankami etc.

Wyznaczeni pracownicy spółki – matki/spółek zależnych przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, iż w przypadku zawarcia przez spółki większej umowy (o wartości min. 10% kapitałów własnych emitenta) niezwłocznie, w terminie 24 h po zajściu ww. zdarzenia zobowiązani są do przekazania takiej informacji drogą mailową do komórki relacji inwestorskich, wraz ze skanem całości podpisanej umowy.

Dział relacji inwestorskich zobligowany jest do przekazywania drogą mailową/telefoniczną bądź osobiście wyznaczonym osobom w spółce – matce/spółkach zależnych aktualnej wartości kapitałów własnych emitenta, w terminie 2 dni roboczych  od giełdowej publikacji ostatnich wyników okresowych (raportów kwartalnych, półrocznych, rocznych).

Jeżeli w wyniku niedopełnienia obowiązków sprawozdawczych przez wyznaczonych pracowników spółki – matki/spółek zależnych wobec emitenta regulator rynku kapitałowego wyciągnie konsekwencje prawno – finansowe, wobec konkretnej osoby w spółce – matce/spółkach zależnych zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, do wypowiedzenia umowy o pracę łącznie.

Na polecenie działu relacji inwestorskich każdy wyznaczony pracownik spółki – matki/spółek zależnych jest zobligowany do niezwłocznego przekazania drogą mailową skanu i aneksów każdej umowy, niezależnie od jej wartości, w nieprzekraczalnym terminie 24 h. od wystosowania ww. polecenia przez dział relacji inwestorskich

Polityka informacyjna dot. IR wchodzi w życie z dniem……………………………………

  • Podpisy zarządu/prezesa spółki – matki………………………………………………………………….
  • Podpisy pracowników działu relacji inwestorskich……………………………………………………
  • Podpisy zarządów spółek zależnych…………………………………………………………………………
  • Podpisy wyznaczonych pracowników spółki – matki/spółek zależnych……………………………

Wydawać się może, iż niniejsza propozycja rozporządzenia wdrażającego w życie standardy obiegu informacji IR są dosyć ostre i brzmią bardzo kategorycznie. Naszym zdaniem, właśnie tak w tym przypadku powinny brzmieć. Konkretnie, jednoznacznie i klarownie. Na pracownikach IR spoczywa zbyt duża odpowiedzialność, by w przypadku rozbudowanej grupy kapitałowej nie wdrożyć standardów obiegu informacji, wskazać konkretne osoby odpowiedzialne i przypomnieć o konsekwencjach za niedopełnienie obowiązków. To zwykłe minimalizowanie niepotrzebnego ryzyka. Warto o tym pomyśleć i przedstawić pomysł zarządowi.

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nineteen − three =