W środę, 2 października 2019 r. odbędzie się dziewiąta edycja Forum Sporów Korporacyjnych

2 października 2019 r. w Sali Notowań warszawskiej GPW spotkają się prawnicy spółek giełdowych aby zaktualizować swoją wiedzę w obszarze dotyczących relacji prawno-biznesowych, a także aby porozmawiać i wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą zawodową, a w szczególności umiejętnym zarządzaniem sporami na linii akcjonariusze-rada nadzorcza-zarząd. 

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie odpowiedzialność spółki i jej władz w kontekście zmian regulacyjnych. Na początku spotkania zaproszeni eksperci skoncentrują się na zjawisku odpowiedzialności za przestępstwa gospodarcze i podatkowe a konflikty pomiędzy organami spółki, omawiając takie zagadnienia, jak: rozszerzenie definicji osoby pełniącej funkcję publiczną; rozszerzenie katalogu zachowań, które stanowią przestępstwo płatnej protekcji oraz penalizacja działań przestępczych związanych z przetargami prywatnymi i aukcjami; zaostrzenie sankcji. Następnie omówią spory korporacyjne w świetle reformy procedury cywilnej analizując poniższe kwestie: rygoryzm i formalizm postępowania w kontekście prawa do sądu; nowa organizacja i przebieg postępowania oraz ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego.

W drugiej części spotkania, eksperci z dziedziny prawa rynku kapitałowego dyskutować będą na temat sporów o ochronę dóbr osobistych pomiędzy akcjonariuszami, a spółką lub jej organami, koncentrując się ta takich aspektach, jak: dobra osobiste osoby prawnej i środki ich ochrony; dobra osobiste członka organu osoby prawnej, a dobra osobiste osoby prawnej oraz bezprawność działań naruszających dobra osobiste – zasady kwalifikacji; alternatywne rodzaje postępowań w wypadku naruszenia dóbr osobistych.

Wraz z rozwojem mediów oraz szerokim dostępem do informacji, coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy publikacje lub publiczne komentarze mogą stanowić podstawę sporów o ochronę dóbr osobistych pomiędzy akcjonariuszami, a spółką lub jej organami. Chcemy przybliżyć zakres dóbr osobistych przysługujący osobom prawnym oraz środki ochrony jakie im przysługują w przypadku naruszenia. Zamierzamy wskazać, kiedy naruszenie dób osobistych członka zarządu lub rady nadzorczej będzie skutkowało naruszeniem dóbr osobistych spółki.  W oparciu o dotychczasowe orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego określimy także zasady kwalifikacji naruszenia dóbr osobistych jako bezprawnego. Wreszcie, zwrócimy uwagę na inne rodzaje spraw jakie mogą zostać zainicjowane w skutek rozpowszechniania informacji dyfamujących spółkę – opowiada Paweł Czajkowski, Adwokat, kieruje specjalizacją prawa mediów w ramach praktyki prawa własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Na zakończenie eksperci omówią zakres odpowiedzialności spółki i jej władz, skupiając się na poniższych aspektach: możliwe spory w ramach grupy kapitałowej; odpowiedzialność za dostawców i kontrahentów oraz sposoby minimalizacji ryzyk.

Przepisy Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych czeka rewolucja. Proponowane przez rząd zmiany obejmą zarówno zakres odpowiedzialności, surowość kar jak i sposób prowadzenia postępowań wobec podmiotów zbiorowych. Wątpliwości wśród przedsiębiorców wzbudza jednak wyposażenie organów ścigania w nowe, szerokie kompetencje, które pozwolą wszczynać postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym, niezależnie od postępowań toczących się przeciwko osobom fizycznym. Odpowiedzialność firm choć bardziej realna, niesie ze sobą nieznane do tej pory w praktyce niebezpieczeństwa. Kluczem zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest zatem wdrożenie efektywnego systemu Compliance skoncentrowanego na działaniach prewencyjnych zmierzających bezpośrednio do wyeliminowania takich nieprawidłowości w organizacji działalności podmiotu zbiorowego, które ułatwiają lub umożliwiają popełnienie czynu zabronionego – komentuje Piotr Sadownik, Adwokat, Partner w GIDE.

Organizatorem Forum jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami konferencji są: EY, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kancelarie prawne – GIDE, Wardyński i Wspólnicy. Partnerem Technologicznym jest Unicomp-WZA.

Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny).

Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl.

źródło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − nine =