- - http://relacjeinwestorskie.org.pl -

Tworzenie planu relacji inwestorskich, część 2

Po przeprowadzeniu analizy SWOT, którą omówiliśmy w poprzedniej części naszego poradnika, warto przeprowadzić szybki audyt internetowy spółki. Na portalach i forach branżowych, w miejscach, w których pojawiają się inwestorzy można znaleźć komentarze nt. Spółki. Warto te dane regularnie zbierać i monitorować sieć (możemy użyć darmowego Google Alerts, albo użyć jednego z płatnych narzędzi).

Ww. treści pozwalają nam na uzyskanie feedbacku z rynku oraz stwierdzenie, czy: Spółka jest rozpoznawalna, czy przeważają pozytywne, neutralne, czy negatywne komentarze, jakie są opinie nt. zarządu etc.

Kolejną ważna sprawą którą powinniśmy ująć w naszym planie jest wyznaczenie celów, zarówno długofalowych jak i krótkofalowych. Przykładowe rozpisanie celów długofalowych podaję poniżej (kampania na 2-3 lata, roczny plan RI to jedynie jej preludium)

Celem głównym jest wdrożenie długofalowego, efektywnego planu prowadzenia relacji inwestorskich, który przełoży się na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Plan zakłada prowadzenie aktywnych działań, które wpłyną pozytywnie na wizerunek Spółki, zaufanie do Zarządu oraz satysfakcję Akcjonariuszy. Nadrzędnym celem planu jest potraktowanie relacji inwestorskich jako szansy, a nie obowiązku. To.:

Ww. postulowane zmiany prowadzą (dzięki kompleksowemu działaniu oraz długofalowej i systematycznej pracy) do wdrożenia nowoczesnego modelu IR, który:

Jak widać, zaznaczono zarówno sposób realizacji, jak i planowany skutek (efekt). Podobnie postępujemy w przypadku celów szczegółowych (poniżej przykłady):

1) Ustalenie budżetu, jakim Dział Relacji Inwestorskich będzie dysponował na realizację postulowanych zadań w roku ………..;

2) Lepsze uwidocznienie Zarządu Spółki;

3) Przeprowadzanie regularnych badań ankietowych nt. wizerunku i reputacji Spółki u różnych grup docelowych;

4) Dwukrotna aktualizacja struktury akcjonariatu Spółki (po publikacji raportu rocznego oraz raportu półrocznego);

5) Stała reklama / artykuł sponsorowany na łamach mediów branżowych, papierowych oraz elektronicznych, optymalnie 3-4 razy w roku, po publikacji raportów okresowych;

6) Wydanie marketingowej wersji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta;

7) Współpraca ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych;

8) Większa częstotliwość kontaktów z inwestorami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi, analitykami, brokerami, samodzielne wychodzenie z inicjatywą ww. spotkań:

9) rozbudowanie zakładki „relacje inwestorskie” strony internetowej Spółki;

10) regularne monitorowanie kursu akcji (stały monitoring serwisów giełdowych i finansowych);

11) Większa transparentność w raportowaniu wydarzeń ze Spółki ( w tym faktów uznawanych za informacje poufne);

12) Prowadzenie regularnych, dotychczasowych działań stałych, (kontakty telefoniczne, monitoring serwisów finansowych, prezentacje inwestorskie ppt, materiały graficzne, tabele, przygotowywanie tekstów, raporty bieżące) oraz okresowych (np. raporty roczne i półroczne, kwartalne, etc.);

13) Zaistnienie Spółki w social media.

To wyłącznie przykład. Celów może być dużo mniej, zależnie od przyjętej przez nas strategii. Jednakże dla Spółki, która poważnie podchodzi do kwestii odpowiedzialnie prowadzonych relacji inwestorskich, to wzór warty zaproponowania. Łączy aktywne działania prowadzone wobec inwestorów, kwestie wizerunkowe oraz stricte marketingowe, jak i ważną rolę feedbacku z rynku.

Warto bardziej szczegółowo omówić pierwsze cztery ww. punkty.

Ad 1. Znaczenie budżetu

Rolę posiadania ustalonego budżetu dla działu RI została już omówiona w jednym z poprzednich naszych tekstów. Przypomnę jedynie fakt, iż jakiekolwiek planowanie działań i harmonogramu rzeczowo – finansowego bez zaakceptowanego wcześniej przez przełożonych budżetu jest nieefektywne i często bezcelowe.

Ad 2. Prezentujemy zarząd

Czym jest lepsze uwidocznienie zarządu Spółki?  Spójną polityką, mającą na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku władz Spółki, szansą dla inwestorów na poznanie kluczowych członków kadry oraz zbudowanie zaufania wobec Zarządu. Zakładanym skutkiem będzie większe zrozumienie otoczenia Spółki podczas występowania ewentualnych sytuacji kryzysowych. Jak widać, ww. cel ma nie tylko znaczenie wizerunkowe, traktujemy go długofalowo w kontekście kompletnych relacji inwestorskich. Możemy, przykładowo:

Ww. punkt strategii będzie w pełni zrealizowany WYŁĄCZNIE wtedy, gdy Zarząd rozumie i akceptuje politykę aktywnych działań i transparentności. Akceptuje, angażuje się i w pełni popiera ww. działania, jest dostatecznie zmobilizowany i widzi SENS takiej polityki. To najważniejsze.

Ad 3. Badania ankietowe, prowadzone w celu uzyskania feedbacku z rynku nt. Spółki u różnych grup docelowych – warto rozważyć m.in.:

Ad 4. Aktualizacja wiedzy nt. struktury akcjonariatu (regularna, optuję za 2 razami w roku) powinna przynieść Spółce następujące korzyści:

Grzegorz Surma

Facebook [1]Twitter [2]