Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r. Jakie czekają nas zmiany?

Początek nowego roku to dla spółek (których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) okres deklaracji co do raportów okresowych. Do końca stycznia są zobligowane do poinformowania rynku, w jakich terminach będą publikować swoje raporty. Jak sytuacja będzie wyglądać w tym roku?

Czeka nas kilka istotnych zmian, związanych ze znowelizowanym „Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie  w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z 25 maja 2016 r.”. Co przed nami?

§ 101

„1. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Co do paragrafu 103, nie uległ on zmianie i dalej mamy czas do zakończenia pierwszego miesiąca danego roku obrotowego na publikację raportu bieżącego z datami raportów okresowych. Termin na publikację wspominanych raportów wynosi 60 dni od zakończenia kwartału, uległ więc wydłużeniu o ponad dwa tygodnie (poprzedni zapis Rozporządzenia mówił o 45 dniach, prócz raportu za ostatni kwartał roku obrotowego – termin na jego publikację wynosił 60 dni)

2. Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego, z wyjątkiem emitenta będącego funduszem.”,

Fakultatywność publikacji raportu za IV kwartał jest dalej zachowana, jednakże:

– uchylono § 102, którzy mówił o obowiązku publikacji raportu za IV kwartał, jeżeli emitent nie zamierzał opublikować raportu rocznego w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego. Emitent zatem może wcale nie publikować raportu za IV kwartał, a raport roczny opublikować do końca kwietnia bez żadnych konsekwencji prawnych ze strony nadzorcy. § 101 ust. 9 (mówiący o czteromiesięcznym terminie na publikację raportu rocznego) pozostał bez zmian.

Oczywiście, polecalibyśmy mocno się zastanowić nad publikowaniem raportu w ostatnim możliwym terminie, by nie podnosić ciśnienia naszym inwestorom i pozostałym interesariuszom. Nie zapominajmy również o kwestii wizerunku emitenta.

Konsekwencje kolejnej ze zmiany terminów na publikację mogliśmy dostrzec już w połowie 2016 r., gdy spora grupa emitentów przesuwała termin publikacji swego raportu półrocznego z sierpnia na końcówkę września. Jak brzmi wspomniany ust. 7 § 101?

„7. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.”,

Podsumowując – nie sądzę, by wielu emitentów zdecydowało się na publikację raportu okresowego za ostatni kwartał roku obrotowego, gdy zyskali taką możliwość. Oczywiście, nacisk społeczności inwestorów i polityka informacyjna spółki ma również znaczenie, ale… fakt jest faktem. Raportów będzie zapewne mniej. A działy IR będą mogły udać się częściej na sierpniowe urlopy, które do tej pory w branży były dosyć rzadkim zjawiskiem J Czy wprowadzone zmiany okażą się ruchem w dobrą stronę – czas pokaże. Mimo że sam negatywnie oceniam trzymiesięczny termin na publikację raportu półrocznego (dla odbiorcy to zdecydowanie za długo), branża może mieć inne zdanie..

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 + twenty =