KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 2

IV. 7 Informacje zawarte w SzD są prawdziwe, jeżeli fakty przedstawiono rzetelnie, zaś przewidywania wynikają z realistycznych przesłanek i ustalono je przy zastosowaniu poprawnych metod. Komentarz – regulator kładzie nacisk na rzetelność prezentowanych faktów oraz realistyczność przesłanek, z których ww. fakty wynikają (w domyśle – z pominięciem aspektu marketingowego i potencjalnymi próbami „naginania rzeczywistości”).  Słuszne […]

KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 1

30 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło komunikat w sprawie uchwały KSR (Komitetu Standardów Rachunkowości) dot. przyjęcia KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” (z dnia 15 kwietnia 2014 r.) Niniejsza uchwała weszła w życie z dniem jej ogłoszenia, jednakże będzie miała zastosowanie do sprawozdań emitentów sporządzonych za rok obrotowy 2014 (czyli skonsolidowanych i jednostkowych raportów […]