KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 5

VI. 8 Dobrą praktyką jest prezentacja przyjętych przez jednostkę wartości (normy, zasady), wewnętrznych kodeksów postępowania, a także stosowanych lub wdrażanych systemów zarządzania potwierdzonych stosownymi certyfikatami. Komentarz – proponujemy, by nie ograniczać się jedynie do „suchego” wyliczenia ilości certyfikatów, które posiada spółka, lecz postarać się przedstawić je w szerszym kontekście: co pozytywnego z posiadania tych dokumentów […]

KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 4

V. 12 Tematyka SzD w zależności od obszerności i szczegółowości, może być zgrupowana w wyodrębnione części (np. rozdziały i podrozdziały). Celowe jest wówczas nadanie im odpowiednich tytułów lub nagłówków oraz zamieszczenie spisu treści (…) Komentarz – przytoczona powyżej praktyka w istotny sposób wpłynie na przejrzystość naszego dokumentu oraz ułatwi interesariuszom dotarcie do interesujących treści. Nie […]

KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 3

IV. 14 W niektórych przypadkach zakres lub szczegółowość informacji ujawnianych w SzD może ulec ograniczeniu (…) Komentarz – o jakich sytuacjach mówimy w tym przypadku? Zagrożenie naruszenia słusznego interesu jednostki wynikające z ujawnienia poufnych informacji – treść ww. punktu brzmi na pierwszy rzut oka podobnie, jak „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. […]

KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 2

IV. 7 Informacje zawarte w SzD są prawdziwe, jeżeli fakty przedstawiono rzetelnie, zaś przewidywania wynikają z realistycznych przesłanek i ustalono je przy zastosowaniu poprawnych metod. Komentarz – regulator kładzie nacisk na rzetelność prezentowanych faktów oraz realistyczność przesłanek, z których ww. fakty wynikają (w domyśle – z pominięciem aspektu marketingowego i potencjalnymi próbami „naginania rzeczywistości”).  Słuszne […]

KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 1

30 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło komunikat w sprawie uchwały KSR (Komitetu Standardów Rachunkowości) dot. przyjęcia KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” (z dnia 15 kwietnia 2014 r.) Niniejsza uchwała weszła w życie z dniem jej ogłoszenia, jednakże będzie miała zastosowanie do sprawozdań emitentów sporządzonych za rok obrotowy 2014 (czyli skonsolidowanych i jednostkowych raportów […]