„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 10

VI. Wynagrodzenia Kwestie ogólne Spółka posiada politykę wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki. Komentarz – ciekawe, jak niniejsza kwestia zostanie potraktowana, szczególnie przez mniejszych emitentów. Posiadanie spisanej (i wcielonej w życie!) polityki wynagrodzeń nie jest bowiem powszechną cechą. Polityką wynagrodzeń nie jest i  nie […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 8

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami Kwestie ogólne Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 7

III. Systemy i funkcje wewnętrzne Kwestie ogólne – regulator przypomina, iż: Spółka giełdowa utrzymuje skuteczny system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem oraz funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. Komentarz – regulator przypomina o zasadzie skalowalności. Procedury stosowane przez giełdowego giganta oraz małą spółkę będą się między sobą różnić, […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 6

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 5

II. Zarząd i Rada Nadzorcza Kwestie ogólne – regulator przypomina, iż: „Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja, oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa m.in. poprzez sprawne zarządzanie podejmowanym […]