Styczniowe obowiązki informacyjne IR Managera

Początek nowego roku to ważny czas w kalendarzu każdej osoby zajmującej się relacjami inwestorskimi. Do końca stycznia każdego nowego roku kalendarzowego należy pamiętać o wykonaniu konkretnych obowiązków informacyjnych, które nakłada na nas giełdowy regulator. Warto je sobie przypomnieć i zaplanować z wyprzedzeniem w naszym służbowym kalendarzu termin ich realizacji. Cóż, najłatwiej popełnić błąd w sytuacji, gdy nasze obowiązki sprawozdawcze zostawiamy na przysłowiową „ostatnią chwilę”….

Daty przekazywania raportów okresowych w nowym roku kalendarzowym

Obowiązek ten nakłada § 103 ust. 1 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”. Do końca stycznia musimy przekazać daty publikacji raportów kwartalnych, półrocznego i rocznego. Należy pamiętać o tzw. datach granicznych, ujętych w § 101 Rozporządzenia, czyli:

  • raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazujemy w terminie nie później niż 45 dni od dnia zakończenia roku obrotowego. Wyjątkiem jest publikacja raportu za ostatni kwartał roku obrotowego, który publikujemy nie później niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego.

Ważne! Ww. zasada ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy nasza Spółka decyduje się na publikację raportu za ostatni kwartał .

Obecne przepisy pozwala uniknąć tego obowiązku, zgodnie z § 102. Jednakże coś za coś. Uniknięcie sprawozdawczości za ostatni kwartał powoduje skrócenie czasu przewidzianego na publikację raportu rocznego (z „nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego”).

Reasumując – w sytuacji, gdy zamierzamy opublikować raport za IV kwartał 2014 r., powinniśmy go opublikować najpóźniej 2 marca 2015 r. (Dniem 60-tym, ostatnim dopuszczalnym jest sobota, zatem zgodnie z art. 101 ust. 11 „Rozporządzenia” raport publikujemy w pierwszy następujący po nim dzień roboczy, czyli 2 marca 2015 r.)

„(daty przekazywania raportów okresowych powinny uwzględniać – przyp. GS) (..)dni uznane na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy”.

W przytoczonej powyżej sytuacji na publikację raportu rocznego mamy czas do 30 kwietnia 2015 roku (wspominane w tekście „cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego”..)

Jeżeli chcemy uniknąć publikacji IV kwartału (a nasze służby finansowo – księgowe poradzą sobie z konsolidacją danych finansowych i przygotowaniem wszystkich wymaganych prawem informacji do raportu rocznego – a jak wiemy, to najbardziej obszerny z raportów okresowych, jego przygotowanie wymaga najwięcej pracy), wymagalny termin publikacji raportu rocznego mija 23 marca 2015 r. (zgodnie z art. 101 ust 11 „Rozporządzenia”). Oczywiście, pozostawianie publikacji na ostatnią chwilę jest kiepskim pomysłem.

Odradzamy mocno takie postępowanie.

Ważne! Tego typu zasada i terminy są adekwatne do sytuacji, gdy rok obrotowy naszej jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W innym przypadku musimy nanieść adekwatne korekty!

  • raport półroczny (jednostkowy i skonsolidowany) publikujemy nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego.

Warto wyjątkowo uważnie podejść do wykonania tego obowiązku informacyjnego. Z naszej praktyki wynika, iż właśnie w tym raporcie najłatwiej popełnić błędy, z uwagi na wymóg podania wielu dat, terminów i dni. Warto przed wysłaniem raportu do ESPI dać go do przeczytania drugiej osobie (najlepiej z innego działu), by uniknąć ew. korekt oraz prostowania „oczywistych omyłek pisarskich” : )

Ważne! Z obecnych przepisów zniknął już ponad 2 lata temu obowiązek sprawozdawczy wynikający z § 65 ust. 1 „Ustawy o ofercie”. Precyzował on podawanie do publicznej wiadomości informacji sporządzonych w poprzednim roku obrotowym. Mimo że (niestety!) nadal istnieje jako opcja do wyboru w systemie ESPI, pomijamy ten obowiązek z oczywistych względów.

Informacje o transakcjach na akcjach poniżej progu 5000 EURO wykonanych w poprzednim roku obrotowym

Jeżeli wartość dokonanych transakcji np. przez insiderów spółki (np. członków Zarządu, Rady Nadzorczej), akcjonariuszy większościowych etc. kształtowała się poniżej progu 5000 Euro, obowiązek sprawozdawczy musimy zrealizować również do końca stycznia 2015 roku. Należy skrupulatnie gromadzić informacje nawet o niewielkich transakcjach (zakup kilku sztuk akcji również musimy wówczas zaraportować!), by nie zapomnieć o tym obowiązku. Jego niewypełnienie może rodzić przykre (finansowo!) konsekwencje dla danego insidera.

Zgodnie z art. 175 „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (…)” osoba, która nie wykonała bądź nienależycie wykonała ciążący na niej obowiązek informacyjny z art. 160 „Ustawy o obrocie (…) może zostać obciążona przez Komisję Nadzoru Finansowego karą finansową w wysokości do 100 000 zł, chyba że:

  1. ww. osoba zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania,
  2. ww. osoba przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.

Pozostaje mi życzyć powodzenia w wykonywaniu styczniowych obowiązków informacyjnych. Warto dobrze zacząć Nowy Rok i wyjść przed szereg, publikując opisane powyżej informacje w pierwsze połowie stycznia. Niech to stanie się swoistą Dobrą Praktyką, czego życzę zarówno sobie, jak i Wam.

fot. shutterstock

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two + two =