Relacje inwestorskie – model konserwatywny a innowacyjny

Istnieje wiele sposobów rozróżnienia prowadzonych relacji inwestorskich. Osobiście jestem zwolennikiem następującym podziałem: model konserwatywny, zachowawczy a innowacyjny, nowoczesny i rozwojowy. Trzeba zaznaczyć, że model konserwatywny to wszelkie działania obligatoryjne, którym nadrzędnym celem jest zachowanie statusu Spółki publicznej, dzięki przestrzeganiu polskiego prawa, ustaw i rozporządzeń. To model działań pasywnych, oparty głównie na sprawozdawczości finansowej, jednostronnej komunikacji, bez większego zainteresowania informacją zwrotną z rynku. W dzisiejszym świecie to jedynie baza, fundament, punkt wyjścia do prowadzenia nowoczesnych relacji inwestorskich.

Model konserwatywny, to:

 • komunikacja w jednostronnym ujęciu;
 • informacja o charakterze ekonomiczno – finansowym;
 • ograniczone do niezbędnego i wymaganego (prawnie, pod sankcjami) minimum, brak dodatkowej aktywności;
  cel – utrzymanie statusu Spółki publicznej;
 • przekaz kierowany do społeczności finansowej;
 • najczęstsze metody działania na polskim rynku kapitałowym: obligatoryjna sprawozdawczość giełdowa (w tym raporty bieżące i okresowe),prowadzenie sekcji relacji inwestorskich na korporacyjnej stronie internetowej, przygotowywanie alnego zgromadzenia akcjonariuszy, spotkania z inwestorami i analitykami którzy kontaktują się bezpośrednio ze Spółką.

Plusy modelu konserwatywnego:

 • ograniczenie do minimum ryzyka i niebezpieczeństwa dla Spółki, związanego z: ujawnieniem informacji poufnych (skala dobrowolnych ujawnień przez Spółkę jest minimalna bądź nie ma jej wcale); oraz ryzyka prawnego – potencjalnych konsekwencji finansowych związanych z niewypełnieniem/ błędnym wypełnieniem obowiązków informacyjnych (GPW, KNF).

Minusy modelu konserwatywnego:

 • bierność, zachowawczość, relacje inwestorskie nie generuje dodatkowej wartości firmy w takim podejściu.

Uważam, iż odpowiedzialne podejście do relacji inwestorskich zakłada energię i aktywność w tym obszarze oraz niwelowanie ryzyka biznesowego dzięki wiedzy i kompetencjom, a nie unikaniu działania. Model konserwatywny i zachowawczy nie stawia przed działem RI ambitnych celów, premiuje bierność i nie traktuje poważnie rynku kapitałowego. To de facto marnowanie kapitału intelektualnego kadry przedsiębiorstwa.

Taki zachowawczy styl komunikacji dominuje wśród zarządów Spółek wychodzących z założenia, iż wyniki finansowe mówią same za siebie, co tłumaczy politykę opartą na minimum informacji. Komentarze wobec rynku są również ograniczone do minimum (Spółka wychodzi z założenia, iż każdy widzi, jakie są realia i rzeczywistość – przecież ma dostęp do bieżącej i okresowej sprawozdawczości giełdowej!). Język takiej komunikacji jest formalny (żargon giełdowo – prawniczy, zero starań mających na celu uproszczenie komunikatu, by był w pełni zrozumiały etc.).

To działania stricte formalne. Na dłuższą metę nie służy utrzymaniu zainteresowania Spółką, ani budowaniu jej pozytywnego wizerunku i zaufania do działań zarządu. W obecnych realiach polskiego rynku kapitałowego to o wiele za mało.

Zupełnie inaczej prezentuje się model innowacyjny, nowoczesny. Spełniony jest w nim oczywiście cel generalny, czyli utrzymanie statusu spółki giełdowej, jednakże ten model, dodatkowo:

 • preferuje komunikację dwukierunkową, feedback z rynku, informacja zwrotna ma kluczowe znaczenie w formułowaniu strategii RI;
 • przekazywana informacja ma charakter finansowo – marketingowy, oba aspekty są tak samo ważne;
  prócz obligatoryjnych obowiązków informacyjnych, nastawienia na rozszerzanie procesu sprawozdawczości – dobrowolnie, poza wymogi prawne;
 • cel jest ustalany przez Spółkę (np. wzrost wartości firmy, dostęp do tańszego kapitału, rzetelna wycena akcji Spółki etc.)

Ten styl prowadzenia relacji inwestorskich to, m.in

 • nowoczesna, często aktualizowana strona internetowa (z kanałem RSS, wtyczkami do social media, m,in Facebook, Twitter);
 • wideokonferencje (walne zgromadzenia, prezentacja wyników kwartalnych);
 • elektroniczny newsletter;
 • firmowy blog;
 • wychodzenie naprzeciw potrzebom inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, traktowanie ich poważnie, z szacunkiem, jak partnerów biznesowych, a nie petentów (inicjowanie spotkań z inwestorami, programy lojalnościowe, konferencje inwestorskie przynajmniej raz, dwa razy w roku);
 • funkcjonowanie zgodnie z napisanym i zaakceptowanym planem działań RI na dany rok (rozbitym na kwartały);
 • pełne kontrolowanie przekazu korporacyjnego odnośnie RI, materiały dodatkowe, gadżety reklamowe dla inwestorów (baza), prezentacje inwestorskie (multimedialne);
 • współpraca z prasą branżową, stałe publikacje po zaprezentowaniu wyników kwartalnych;
  wyjście naprzeciw potrzebom inwestorów poprzez różne kanały, w tym media społecznościowe;
 • akcja to nasz atrakcyjny produkt – sprzedajmy go poprzez odważne, aktywne relacje inwestorskie;
 • transparentność Spółki w jak największym zakresie;
 • wypracowana polityka dywidendowa etc.;
 • dzielenie się informacjami odnośnie planów biznesowych i przyszłej strategii Spółki;
 • jasne, analityczne informacje;
 • zarząd rozumie swoją aktywną rolę – dzięki niej kreuje wartość dla akcjonariuszy;
 • aktywna współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rynku kapitałowego.

W tym ujęciu nowoczesne relacje inwestorskie to stały dialog i uważne śledzenie informacji zwrotnej nt. Spółki, generowanej przez: inwestorów, potencjalnych inwestorów, dziennikarzy branżowych, audytorów sprawozdań finansowych, analityków i ekspertów finansowych,, doradców inwestycyjnych etc. i innych uczestników rynku kapitałowego. Komunikacja jest o wiele bardziej zróżnicowana, stargetowana wobec wybranych grup docelowych (kanały oficjalne oraz mniej oficjalne, m.in. serwisy społecznościowe), do których chcemy dotrzeć ze swoim przekazem, bardziej aktywna niż w modelu konserwatywnym.

Reasumując, tak prowadzone relacje inwestorskie są generatorem wartości Spółki i ważną inwestycją firmy. Inwestycją, która zwróci się z upływem czasu.  

Plusy modelu innowacyjnego:

Innowacyjne relacje inwestorskie, skutkują przede wszystkim:

 • większym zaufaniem i szacunkiem inwestorów, analityków, dziennikarzy i pozostałych uczestników rynku kapitałowego;
 • większą ilość pozytywnych publikacji w mediach branżowych oraz poza branżą (dziennikarze sami inicjują kontakty ze Spółkami aktywnymi komunikacyjnie, dzielącymi się wiedzą i doświadczeniem, z profesjonalną komórką RI i aktywnym rzecznikiem prasowym). Efektem jest dobry PR przy niewielkich ponoszonych kosztach własnych. Publikacje zewnętrzne zastępują artykuły reklamowe i sponsorowane);
 • niższym kosztem pozyskania kapitału;
 • większą szansa na pozyskanie inwestorów długoterminowych – partnerów biznesowych chcących być ze Spółką przez długi czas, ufających w profesjonalizm władz Spółki;
 • wzrost kursu akcji Spółki;
 • wzrost zainteresowania Spółką;
 • mniejsze ryzyko manipulowania kursem;
 • wyższe oceny credit rating;
 • łatwiejsza obrona przed wrogim przejęciem;
 • wzrost wartości Spółki;
 • utrzymanie większej  płynności akcji;
 • łatwiejsza promocja Spółki na rynku finansowym;
 • kreowanie wizerunku Spółki jako lidera branży;
 • skoordynowana kampania z otoczeniem, uwzględniająca informację zwrotną.

Minusy modelu innowacyjnego:

większe ryzyko, w przypadku nieprofesjonalnego prowadzenia działań RI, zarówno prawne:

 • utrata statusu Spółki publicznej (poprzez kary nałożone przez KNF, GPW);
 • niewłaściwe przekazanie informacji, zbyt późne przekazanie informacji, nieprzekazanie informacji;
  ujawnienie informacji poufnej.

Ryzyko pozaprawne:

 • obniżenie wartości rynkowej Spółki (skutek większej otwartości, ale nieprofesjonalnych działań – brak wiedzy branżowej, doświadczenia etc.);
 • utrata reputacji i zaufania;
 • negatywne przekazy w mediach branżowych i pozabranżowych;
 • obniżenie credit ratingu;
 • trudniejszy dostęp do kapitału.

Do tematu będziemy regularnie wracać.

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

9 + eighteen =