Pułapki w sprawozdaniach finansowych

17 listopada 2016 roku odbędzie się konferencja „Pułapki w sprawozdaniach finansowych” organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz  EY Academy of Business.  Konferencja skupia się na obszarach rachunkowości finansowej, które w największym stopniu opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez zarządy i/lub wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami ujmowania i pomiaru.

Najważniejsze cechy programu:

 • Przekrój zagadnień sprawozdawczości  międzynarodowej (MSSF) mających zastosowanie do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego;
 • Wybór obszarów, w ramach których subiektywny osąd oraz szacunki kierownictwa mają szczególne znaczenie w zakresie raportowanych wartości aktywów, zobowiązań oraz osiąganych wyników finansowych;
 • Intensywny warsztat dla wszystkich, którzy chcą samodzielnie interpretować kluczowe pozycje sprawozdań finansowych.

Omawiane zagadnienia

§  Wprowadzenie – prezentacja sprawozdania finansowego, ryzyka jakie za sobą niesie.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej – czy wiesz co się naprawdę kryje za poszczególnymi pozycjami:

 • Leasing – kiedy aktywa i zobowiązania pojawiają się w sprawozdaniu leasingobiorcy;
 • Ujmowanie rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych;
 • Amortyzacja aktywów trwałych;
 • Utrata wartości aktywów;
 • Aktywowanie nakładów vs ujęcie w kosztach: badania i rozwój.

Przychody – rola subiektywnego osądu w ich ujmowaniu.

Przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów z tytułu kontraktów budowlanych, punktów lojalnościowych oraz umów wieloskładnikowych).

Wybrane zagadnienia dotyczące ujęcia połączeń jednostek gospodarczych i sprawozdawczości grup kapitałowych:

 • Wartość firmy a zysk na okazjonalnym nabyciu;
 • Wartość godziwa identyfikowalnych aktywów oraz zobowiązań jednostki  przejmowanej;
 • Ocena „jakości” aktywów ujmowanych w ramach rozliczenia połączeń.

Rola informacji zawartych w notach w ocenie oraz interpretacji danych pochodzących ze sprawozdań finansowych w ocenie ryzyka związanego z informacją finansową:

 • Polityka rachunkowa;
 • Informacje oparte na profesjonalnym osądzie oraz szacunki;
 • Ujawnienia wymagane przez poszczególne standardy.

Pułapki sprawozdawczości finansowej:

 • Sygnały świadczące o ryzyku;
 • Środki zaradcze;
 • Studium przypadku.

Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl

źródło: SEG

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 4 =