Opłata roczna na rzecz KNF w 2017 r. krok po kroku – przewodnik dla emitentów

2017 to kolejny rok z rzędu, gdy emitenci zobligowani są do wniesienia opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Pokazujemy krok po kroku, jak to zrobić i na co zwrócić uwagę, by nie pominąć czegoś istotnego.

Wbrew tematowi, to nie będzie w pełni poważny tekst. Niektóre z zawartych na jego łamach tez i refleksji mogą wydać się oczywiste dla fanów przedmiotów ścisłych, jednakże autor tekstu nie należał do nich w młodych, szkolnych latach : ) Do dzieła zatem, bo czas na wypełnienie tego obowiązku mamy do końca września.

Co obliguje Emitenta do dokonania ww. opłaty rocznej?

To „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym”

Warto przeczytać całość ww. dokumentu, jednakże skupimy się na jego najważniejszych elementach. Emitentów powinien szczególnie zainteresować Par. 1 ust. 4 pkt d ww. „Rozporządzenia (…)” odwołujący się wprost do art. 94a ust 1 „Ustawy o ofercie (…)”. Zacytujmy go poniżej.

Art. 94a. 1. Spółka publiczna, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest dla tej spółki państwem macierzystym, lub której akcje wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest siedzibą tej spółki, obowiązana jest do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie kapitału własnego wykazanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym tej spółki opublikowanym lub przekazanym do publicznej wiadomości na podstawie przepisów niniejszej ustawy, w wysokości nie większej niż 0,01% tego kapitału, jednak nie więcej niż równowartość w złotych 30 000 euro i nie mniej niż równowartość w złotych 1500 euro.

Ważne! W przypadku giełdowych emitentów mówimy o poziomie kapitałów własnych, wykazanych w jednostkowym raporcie rocznym za 2016 r.

Zgodnie z par 23 ust. 1 ww. Rozporządzenia w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym wzór na opłatę roczną na 2016 r. przedstawia się następująco:

23. 1. Opłatę roczną należną od podmiotu (WNp) w danej grupie za dany rok kalendarzowy oblicza się według wzoru:

WNp = Pp * SGn * wz +Pp * wkGn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PP – określoną w ustawie podstawę obliczenia opłaty rocznej należnej od danego podmiotu,

SGn – stawkę dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot zgodnie z § 22, której wysokość obliczana jest zgodnie z ust. 2,

wz – współczynnik zmiany kosztów nadzoru, którego wartość obliczana jest zgodnie z ust. 3,

wkGn – współczynnik korygujący dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot zgodnie z § 22, którego wartość obliczana jest zgodnie z ust. 4.

UWAGA! Nie sugerujmy się sposobem obliczenia opłaty którego dokonywaliśmy w 2016 r. Rozporządzenie (w art. 26) konkretnie sprecyzowało, iż ubiegłoroczne wyliczenie ma charakter jednorazowy, a każdy kolejny rok powinien bazować na uzupełnieniu ww. wzoru, opisanego szczegółowo w par. 23 ust 1 dokumentu. Zatrzymajmy się przy tym na chwilę.

PP – określoną w ustawie podstawę obliczenia opłaty rocznej należnej od danego podmiotu.

Czym jest zatem PP? Poziomem kapitałów własnych emitenta z roku ubiegłego (tj. 2016) – jednostkowych!

SGn – stawkę dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot zgodnie z § 22, której wysokość obliczana jest zgodnie z ust. 2,

O czym zatem mowa? Wróćmy do par. 22 i par. 24 Rozporządzenia:

22. Kwota kosztów nadzoru netto, obliczona zgodnie z § 21 ust. 2, podlega podziałowi pomiędzy (…) 5) grupę V, w skład której wchodzą spółki publiczne, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej –z udziałem w wysokości 26%.

24. Do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:

  1. wysokość stawek, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 4, dla każdej z grup (czyli wysokości stawek obowiązujących w danym roku – zgodnie ze wzorem określonym w § 23 ust. 2, odrębnie dla każdej z grup; w naszym przypadku dla grupy V),
  2. wartość współczynnika, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 5 (czyli wartość współczynnika zmiany kosztów nadzoru),
  3. wartość współczynników, o których mowa w § 21 ust. l pkt 6, dla każdej z grup (wartości współczynników korygujących w naszym przypadku dla grupy V)

Jak przedstawiają się ww. współczynniki w 2017 r.? 30 sierpnia 2017 r. Komisja opublikowała stosowny komunikat w TYM miejscu.

Warto przytoczyć całość tego dokumentu:

Na podstawie § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 2347 oraz z 2016 r. poz. 2291), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ogłasza się, że:

1) wysokość stawki, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, dla grup, o których mowa w § 22 rozporządzenia, w 2017 r. wynosi:

a) dla grupy I – 2,3124 %,

b) dla grupy II – 3,7864 %,

c) dla grupy III – 0,2689 %,

d) dla grupy IV – 0,0017 %,

e) dla grupy V – 0,0019 %;

2) wartość współczynnika, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, w 2017 r. wynosi 85,56 %;

3) wartość współczynnika, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, dla grup, o których mowa w § 22 rozporządzenia, w 2017 r. wynosi:

a) dla grupy I – -0,371200 %,

b) dla grupy II – -0,607819 %,

c) dla grupy III – -0,043171 %,

d) dla grupy IV – -0,000268 %,

e) dla grupy V – -0,000309 %.

Reasumując: w najbardziej interesującej emitentów grupie V stawki przedstawiają się następująco:

1) wysokość stawki, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, dla grup, o których mowa w § 22 rozporządzenia, w 2017 r. wynosi: e) dla grupy V: 0,0019 %; (w naszym wzorze to współczynnik SGn)

2) wartość współczynnika, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, w 2017 r. wynosi 85,56 %  (to wz w naszym wzorze – wartość współczynnika zmiany kosztów nadzoru)

3) wartość współczynnika, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, dla grup, o których mowa w § 22 rozporządzenia, w 2017 r. (czyli wartość współczynników korygujących (wkGn) wynosi dla grupy V: -0,000309 %.)

Podstawmy zatem dane do naszego wzoru zakładając, że poziom jednostkowych kapitałów własnych spółki X z 2016 r. wynosi przykładowo 100 000 000 zł.

WNp = Pp * SGn * wz +Pp * wkGn

WNp = 100 000 000 x 0,0019% (Sgn) x 85,56% (wz) + 100 000 000 x -0,000309% (WkGn)

Pamiętajmy o matematycznych podstawach! Najpierw mnożenie, potem dzielenie, w następnej kolejności dodawanie i odejmowanie : ))

Czyli:

100 000 000 zł x 0,0019% x 85,56% = 1 625,64 zł

100 000 000 zł x (0,000309%) = – 309 (pamiętajmy, by przy wykonywaniu tego obliczenia „kliknąć” znak minusa na kalkulatorze po wpisaniu ww. kwoty, ale jeszcze przed naciśnięciem znaczka %! – (łopatologicznie, wiem, ale tak miało być.)

Zatem:

WNp = 1 625, 64 + (-330) = 1 295,64 zł

Pamiętajmy, iż zgodnie z art. 94 ustawy o ofercie jeżeli kwota do zapłaty wynosi mniej niż 1 500 euro (lub więcej niż 30 000 euro), emitent reguluje równowartość w złotych ww. kwoty albo w najniższym, albo najwyższym progu. W naszym przypadku będzie to oczywiście próg najniższy (1 500 euro wyrażone w złotych).

Jakim kursem Euro musimy się posłużyć? W dniu dokonania przelewu bierzemy pod uwagę równowartość kwoty 1 500 euro zgodnie z kursem z dnia poprzedzającego dzień przelewu, zgodnie z par 2 ust 2 Rozporządzenia:

2.Wartość należnej opłaty w przypadkach, o których mowa w § 19 ust. 1, § 20 i § 23, oblicza się przy zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień dokonania opłaty.

Uwaga – to jeszcze nie wszystkie formalności, których musimy dopełnić!

Po wykonaniu przelewu nie zapomnijmy o wymogu, płynącym z art. 25 „Rozporządzenia”!

§ 25. 1. Podmioty, o których mowa w § 22, opłatę roczną należną za dany rok uiszczają w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

2. Wraz z dokonaniem opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od jej dokonania, podmiot przekazuje Komisji deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym zawierającą:

1) nazwę podmiotu i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie rodzaju podmiotu lub rodzaju działalności, z tytułu której wnoszona jest opłata;

3) wskazanie grupy, do której przypisany jest podmiot;

4) kwotę należnej za dany rok opłaty wraz ze wskazaniem kwoty stanowiącej podstawę jej obliczenia;

5) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję;

6) datę dokonania wpłaty, o której mowa w pkt 5.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, określa załącznik do rozporządzenia.

Jak w praktyce wypełnić ww. formularz (wspominany załącznik)?

Nazwa podmiotu: nazwa spółki + pełny adres

NIP: wiadomo, to NIP 🙂

Rodzaj podmiotu lub rodzaj działalności, z tytułu której wnoszona jest opłata: Emitent – spółka publiczna.

Numer grupy określonej w § 22, do której zalicza się podmiot: Grupa V – spółki publiczne, o których mowa w art. 94a ust. 1 „Ustawy o ofercie publicznej (…)”.

Poniżej przykładowe wypełnienie dla naszej hipotetycznej spółki o ww. poziomie kapitałów własnych

Pozycja Wyszczególnienie Dane, w tym kwoty w pełnych złotych
1. Kwota stanowiąca podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy 100 000 000
2. Kwota opłaty rocznej należnej od danego podmiotu za dany rok kalendarzowy 1 295,64
3. Kwota wpłaty dokonanej na rachunek Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 6 385,5
4. Data wykonania przelewu wpłaty, o której mowa w poz. 3 5 września 2017 r.

Przykładowo, opłatę dokonaliśmy 5 września 2017 r. Korzystamy zatem tabeli kursów NBP z 4 września 2017 r.

Kurs 1 EUR = 4,2570 zł

1 500 euro x 4,2570 = 6 385,5 zł

Gdzie dokonać przelewu? Zgodnie z par. 3 „Rozporządzenia (…)”

§ 3. Opłaty, o których mowa w przepisach rozporządzenia, uiszcza się na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję.

Właściwe numery kont zostały wysłane do Emitentów pismem giełdowego regulatora na początku sierpnia 2016 r.

Disclaimer: niniejszy tekst jest naszą interpretacją ww. przepisów. Działania podejmujesz na własną odpowiedzialność. Jedynym weryfikatorem prawidłowej interpretacji będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Przed finalnym dokonaniem opłaty warto skonsultować swe obliczenia i prowadzący do nich ciąg przyczynowo – skutkowy z inną osobą (np. ze spółki).

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

three × 1 =