Obowiązki informacyjne akcjonariusza

1) Transakcje na akcjach Spółki:

Akcjonariusz, dokonujący zakupu akcji Spółki, jeżeli wchodzi w skład organów zarządzających lub nadzorczych jest Prokurentem lub inną osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej Spółki funkcje kierownicze, która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierający wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art.160 „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (…)”oraz „Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach (…)” instrumentami finansowymi jest zobowiązany do jednoczesnego przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz do siedziby danej Spółki informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, transakcjach nabycia lub zbycia na własny rachunek akcji.

Informacje należy przekazywać w następujących terminach:

a. w sytuacji kiedy wartość transakcji > 5.000 euro – w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia transakcji,

b. w przypadku kiedy wartość transakcji < 5.000 euro – w terminie 5 dni roboczych od dnia kiedy całkowita wartość dotychczasowych transakcji zbycia lub nabycia będzie równa lub przekroczy wartość 5.000 euro,

c. w przypadku kiedy w danym roku kalendarzowym wartość dokonanych transakcji nie przekracza 5.000 euro – w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte.

Całkowitą wartość transakcji oblicza się poprzez dodanie do wartości transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez osoby obowiązane do przekazania informacji na podstawie art.160 „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (…)”, wartości transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez osoby blisko z nimi związane.

Osoby związane, czyli małżonka/ek, dzieci pozostające na utrzymaniu, krewni, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej jednego roku.

Jeżeli chodzi o sposób informowania Spółki, akcjonariusz, przekraczający ww. progi wypełnia specjalny formularz. Zaświadczenie tworzy się w dwóch kopiach (jedna trafia do Spółki, druga do Komisji Nadzoru Finansowego)

Informacja przekazywana do KNF powinna zawierać :

a. imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji, a w przypadku gdy przekazywana informacja dotyczy transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez osoby blisko związane z osobą obowiązaną, – również imię i nazwisko lub firmę (nazwę) osoby blisko związanej z osobą obowiązaną,

b. wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem,

c. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja,

d. rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia,

e. datę i miejsce zawarcia transakcji,

f. cenę i wolumen transakcji,

g. datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację

Informacje przekazywane do Spółki powinny zawierać dane wskazane w ust. 1 a-g z wyłączeniem imienia i nazwiska osoby blisko związanej z osobą obowiązaną.

W kwestii kursu Euro (związanego z dokonanymi transakcjami), jeżeli kilka transakcji dokonanych zostanie jednego dnia, podaje się wówczas łączny wolumen kupna lub sprzedaży, i średnią obliczoną cenę transakcji. Jeżeli w ciągu jednego dnia miała miejsce jedynie jedna transakcja – należy ją opisać osobno, podając kurs euro z tego dnia, oraz łączną liczbę nabytych akcji. Właściwy kurs euro jest kursem z danego dnia przeprowadzonej transakcji, ogłaszany przez NBP)

Informacje przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego powinny zostać przesłane w dwóch kopertach, z zastrzeżeniem, iż koperta wewnętrzna powinna zawierać dopisek „informacja poufna przekazywana na podstawie art.160 Ustawy o obrocie”. Informacja powinna zostać wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Gdy taki dokument trafi do Spółki, publikujemy raport bieżący używając systemu ESPI.

2. Okresy zamknięte

Członkowie Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej, Prokurenci lub Pełnomocnicy, jej pracownicy, biegli rewidenci oraz inne osoby pozostające ze Spółką w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Spółki., praw pochodnych dotyczących tych akcji oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

Okresem zamkniętym jest:

a. w przypadku publikowania raportu rocznego dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna wymieniona w pkt.1, nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;

b. w przypadku publikowania raportu półrocznegomiesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna wymieniona w pkt.1, nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;

c. w przypadku publikowania raportu kwartalnegodwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna wymieniona w pkt.1, nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport.

3. Obowiązki wynikające z posiadania znacznych pakietów akcji

a. Akcjonariusz, który osiągnie bądź przekroczy następujące progi: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% lub 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce

b. Akcjonariusz, który posiadał co najmniej : 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% lub 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce, a w wyniku zmniejszenia udziału osiągnął 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% lub 90 %

Jest zobowiązany zawiadomić Spółkę oraz KNF w trybie niezwłocznym, nie później niż 4 dni robocze od dnia, w którym powziął informację o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu staranności mógł się dowiedzieć

  • w przypadku transakcji na akcjach spółki publicznej, transakcji zawartej na rynku regulowanym, zawiadomienie powinno być przekazane nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji

Po otrzymaniu zawiadomienia Spółka publikuje raport bieżący poprzez system ESPI.

Ww. obowiązek informacyjny powstaje również w następujących przypadkach:

  • w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów, w spółkach których akcje dopuszczono do obrotu na rynku oficjalnych notowań,
  • w przypadku zmiany w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

Co zawiera druk takiego zawiadomienia?

  • Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie,
  • liczba akcji posiadana przed zmianą udziału i jej procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów,
  • liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów,
  • informacje dot. zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku, gdy informacja składana jest w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów,
  • informacje o podmiotach zależnych od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14 + 9 =