KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 5

VI. 8 Dobrą praktyką jest prezentacja przyjętych przez jednostkę wartości (normy, zasady), wewnętrznych kodeksów postępowania, a także stosowanych lub wdrażanych systemów zarządzania potwierdzonych stosownymi certyfikatami.

Komentarz – proponujemy, by nie ograniczać się jedynie do „suchego” wyliczenia ilości certyfikatów, które posiada spółka, lecz postarać się przedstawić je w szerszym kontekście: co pozytywnego z posiadania tych dokumentów wynika dla spółki, jej relacji z interesariuszami? Przykładowo – jakie praktyczne korzyści wynikają dla spółki z posiadania ISO? Czy wartości i normy, które deklaruje oraz którymi kieruje się przedsiębiorstwo nie pozostają jedynie na papierze, w postaci kurzącego się dokumentu zamkniętego w biurku członków zarządu? Postaraj się powiązać je z realną działalnością spółki i zaprezentuj praktyczne korzyści płynące z ich posiadania/wdrażania – wówczas mają szanse stać się istotną częścią Equity Story spółki/grupy kapitałowej.

VI. 9 SzD zazwyczaj przedstawia informacje na temat działalności jednostki w okresie sprawozdawczym uzupełnione o informacje (…)

Komentarz – rozporządzenie szczegółowo wylicza te informacje, w istotny sposób ułatwiając pracę emitentom: otrzymują kolejną ważną checklistę. O jakich informacjach mówimy?

 1. branża, w której prowadzona jest działalność i jej specyfika – opiszmy, w jakiej branży działamy, jak przedstawiają się jej obecne perspektywy rozwoju na tle Polski i Europy/świata, przedstawmy również jej aktualne tendencje (wzrost, stagnacja, spadek),
 2. istotne uwarunkowania makroekonomiczne i prawne wpływające na działalność branży i jednostki – tutaj przedstawmy dane w skali makro, posiłkując się zewnętrznymi źródłami (np. GUS-em – www.stat.gov.pl, branżowymi portalami i wortalami, kursami walut i surowców, ramy prawne działalności branży i jednostki,  prowadzoną politykę cenową i inwestycyjną, inflację, sytuację polityczno – ekonomiczną etc) Jak w skali makro obecnie wyglądają perspektywy naszej branży? Czy nasza grupa nie operuje np. w zapalnych częściach świata, w których ryzyko biznesowe obecnie diametralnie wzrasta? Jakie mogą być tego skutki – szansa na duże zyski przy dużym ryzyku etc. Im więcej tego typu informacji zamieścimy, tym nasi potencjalni jak i aktualni inwestorzy zyskają szerszy obraz naszej sytuacji,
 3. główne wyroby, towary i usługi, które jednostka sprzedaje – zaprezentuj swój przychodowy „core business”. Na czym spółka osiąga największe zyski? Czym warto się pochwalić i opisać szczegółowiej niż w nocie – segmenty sprzedaży? Postaraj się odejść od suchej prezentacji danych – opisz szerzej towary i usługi, które oferujesz. Może wiążą się z nimi jakieś dodatkowe informacje i historie, które warto zaprezentować w szerszym kontekście i tym sposobem poszerzyć wiedzę odbiorców sprawozdania? Informacje te mają dużą wartość – pozwalają m.in. na ocenę pozycji i wyników jednostki, ryzyka, na które jest narażona oraz potencjału jej dalszego rozwoju. Prócz tego warto zaprezentować informacje nt. głównych towarów i usług (można przedstawić je w formie tabeli, prezentującej dane aktualne oraz archiwalne). Dzięki temu odbiorca sprawozdania zyska szansę na prześledzenie zmian w stosunku do uprzednio osiąganych wyników. Regulator wskazuje również dobrą praktykę, którą jest prezentowanie najważniejszych grup nabywców naszych towarów i usług oraz relacji, które przedsiębiorstwo posiada z ww. grupami,
 4. kluczowe procesy wewnętrzne – warto opisać najważniejsze procesy – które z nich warunkują stabilną działalność oraz regularny wzrost? Przy opisywaniu procesów warto położyć nacisk na najważniejsze metody i kanały dostarczania odbiorcom produktów/usług oraz przedstawić innowacje, które wynikają z ich wdrożenia. Korzyści płynące z opisania i identyfikacji procesów biznesowych w firmie są dziesiątki: kontrola przebiegu pracy, minimalizacja ryzyka, ograniczenie strat, minimalizacja opóźnień, zidentyfikowanie barier wzrostu i „wąskich gardeł” spółki/grupy, wczesne wykrywanie zagrożeń, ustalenie optymalnej struktury organizacyjnej spółki/grupy etc. Rola procesów jest nie do przecenienia – chyba że spółka opiera się na kilku najważniejszych pracownikach, dzięki którym pozyskiwane są zlecenia/kontrakty etc. Niestety, tego typu model działalności jest narażony na spore ryzyko w momencie sytuacji losowej lub odejścia kluczowego pracownika z firmy. Cały model biznesowy może wówczas runąć jak domek z kart. Wdrożenie (i właściwe opisanie) procesów niweluje to ryzyko do minimalnego poziomu. Sukces spółki polega wówczas na realizacji zrozumiałych dla każdego procedur, a nie „teamie gwiazd”, który może się w każdej chwili wykruszyć,
 5. główne rynki, na których jednostka prowadzi działalność i jej pozycja na tych rynkach – czy większość przychodów jest generowane w kraju, czy za granicą? Jak wygląda pozycja spółki/grupy na tych rynkach? Jest rynkowym liderem, w pierwszej trójce czy na dalszych miejscach? Zdajemy sobie sprawę, iż przedstawienie tych informacji wymaga sporo pracy i zacięcia researchera, ale przynosi wiele korzyści odbiorcom sprawozdania. W tym miejscu warto również przedstawić tabelę/grafikę, porównującą spółkę do wyników osiąganych przez jej bezpośrednią konkurencję,
 6. główne zasoby warunkujące prowadzenie działalności – czy mówimy o zasobach materialnych, czy kapitale ludzkim? Należy opisać, co w największym stopniu wpłynęło (i będzie wpływać w perspektywie kolejnych kwartałów) na wyniki generowane przez spółkę/grupę. Posiadane nadwyżki finansowe? Obecny portfel zleceń/kontraktów? x – letnie doświadczenie biznesowe? Prezes – wizjoner z wielką ilością kontaktów? Dobra koniunktura w branży? Zespół znakomitych handlowców?

VI. 11 opis branży (istotnych jej obszarów i segmentów), (…) celowo jest ująć w taki sposób, by użytkownicy sprawozdania zrozumieli specyfikę działalności i kluczowe czynniki powodzenia.

Komentarz – w tym punkcie najważniejsza jest fraza „zrozumieli specyfikę działalności”. Chodzi nie tylko o opisywanie branży i perspektyw jej rozwoju prostym, nie-technicznym, zrozumiałym nawet dla laika językiem. Chodzi o coś więcej. Swego czasu światowej sławy inwestor – Warren Buffet powiedział: „nie inwestuję w biznesy, których nie rozumiem”. To nie potencjalny inwestor ma czynić wysiłki, by zrozumieć nasz biznes. To my musimy wyjść mu naprzeciw i uczynić wiele, by ułatwić mu to zadanie. Pozwólmy mu zatem zrozumieć, na czym polega prowadzony przez nas biznes! Nagrodą będą jego zainwestowane środki. Reasumując – piszmy prostym językiem, konkretnie. Każde trudniejsze/branżowe pojęcie, które musimy zastosować wyjaśniajmy przy pomocy słownika. Lapidarnie, jeżeli kontekst na to pozwala. Szeroko wyjaśniając dane zagadnienie – jeżeli pewnych informacji nie jesteśmy w stanie zaprezentować w inny sposób.

VI. 17 Opis działalności jednostki uzupełnia prezentacja rynków (lub segmentów)(…)

Komentarz – kolejny raz otrzymujemy użyteczną checklistę pomagającą zbudować prezentację rynków. Jej najważniejsze elementy to:

 1. charakterystyka rynku – regulator w tym punkcie sugeruje opisać wielkość rynku, bieżące trendy jego rozwoju, ocenę popytu i podaży oraz potencjał wzrostu. By właściwie wykonać to zadanie, kolejny raz musimy skorzystać z zewnętrznego contentu – materiałów analityków, portali, wortali oraz danych statystycznych,
 2. atrakcyjność i konkurencyjność wraz z omówieniem i oceną pozycji jednostki na rynkach oraz zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego (np. poprzez wskazanie udziału jednostki w rynku lub miejsca w rankingach) – postępujemy podobnie, jak sygnalizowaliśmy wyżej. Jeżeli dysponujemy środkami finansowymi, warto przynajmniej raz na dwa lata zainwestować w profesjonalny zewnętrzny raport (analizę konkurencji i rynku).

Dane od zewnętrznych agencji wyspecjalizowanych w tego typu danych i „białym wywiadzie” będą istotnym wsparciem dla jakości naszego sprawozdania.

VI. 18 Jeżeli jednostka prowadzi prace badawczo-rozwojowe to przedstawia ważniejsze osiągnięcia i charakteryzuje zakres tych prac, bez względu na to czy prowadzi je we własnym zakresie, czy korzysta z usług badawczo-rozwojowych świadczonych przez strony trzecie (…)

Komentarz –  regulator w tym punkcie sygnalizuje dodatkowo, iż omówienie ww. zagadnień nie zależy od tego, czy koszty prac rozwojowych zostały już poniesione przez nasz podmiot. Niezależnie od ww. faktu należy je przedstawić w zrozumiały dla odbiorców sposób (cel prac,  planowany zakres, osiągnięcia, które udało się już zrealizować).

VI. 19 SzD przedstawia kluczowe zasoby jednostki: rzeczowe, kadrowe, finansowe i niematerialne, nieodzowne dla niezakłóconego prowadzenia i rozwoju działalności oraz wskazuje, w jaki sposób wykorzystuje je dla realizacji postawionych celów (…)

Komentarz – niniejszy punkt tworzy kolejną checklistę, która ułatwi nam pracę nad sprawozdaniem. Składa się ona z następujących opisów:

 1. zasoby rzeczowe –  ich dostępność, sposób i źródła pozyskiwania i relacje jednostki z ich dostawcami (jeżeli udało się nam je wypracować), a także zobowiązanie do przekazania zasobów stronom trzecim, zdolność jednostki do uzyskiwania korzyści ekonomicznych z posiadanych zasobów (np. stopień wykorzystania zdolności wytwórczych – ważna kwestia, pozwalająca ocenić efektywność działania danego podmiotu, którą można od razu skonfrontować z „twardymi danymi finansowymi” w innej części sprawozdania) oraz ryzyko związane z posiadanymi zasobami i działaniami, do których są one wykorzystywane,
 2. zasoby ludzkie ich wielkość i struktura (wykształcenie, wiek, płeć) zatrudnienia, wynagrodzenia, fluktuacja i świadczenia na rzecz pracowników. Analogicznie jak w punkcie powyższym, analiza ww. danych pozwala wysnuć przypuszczenia o efektywności finansowej jednostki oraz zestawienia poziomu generowanego zysku a ponoszonych kosztów (oraz jakości ich kontroli). Te informacje pozwalają ponadto na ustalenie i ocenę podstawowej strategii biznesowej jednostki, np. cost – leadera (przywództwo kosztowe – to strategia której głównym celem jest przyciągnięcie klienta dzięki niższej cenie produktu, bez jednoczesnego obniżania jakości oferowanych produktów/usług),
 3. zasoby niematerialne – patenty, posiadane znaki towarowe, inne czynniki budujące wartość przedsiębiorstwa.

Grzegorz Surma

CDN

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × three =