KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 4

V. 12 Tematyka SzD w zależności od obszerności i szczegółowości, może być zgrupowana w wyodrębnione części (np. rozdziały i podrozdziały). Celowe jest wówczas nadanie im odpowiednich tytułów lub nagłówków oraz zamieszczenie spisu treści (…)

Komentarz – przytoczona powyżej praktyka w istotny sposób wpłynie na przejrzystość naszego dokumentu oraz ułatwi interesariuszom dotarcie do interesujących treści. Nie ma sensu nadmierne „rozdymanie” sprawozdania i stosowanie dziesiątków podpunktów. Lepiej w zamian za to stosować więcej odrębnych punktów (będących zamkniętymi rozdziałami), w których obszernie omówimy dane zagadnienie.

Warto również pamiętać o stosowaniu śródtytułów, podkreśleń, komentarzy oraz rozbijaniu bloków tekstów na osobne fragmenty. Ułatwia to ich lekturę oraz odnalezienie istotnych informacji.

V. 13 Wszelkie tabele, wykresy i schematy włączane do SzD wymagają opisu: opatrzenia tytułem, oznaczenia treści kolumn, wierszy, wykresów, w przypadku danych liczbowych – wskazania jednostki miary, w niektórych przypadkach – wskazania źródła danych.

Komentarz –  ujednolicenie prezentacji danych graficznych i tabelarycznych jest kluczem do sukcesu. Każda z tabeli, którą publikujemy powinna być podana/zindeksowana jako podpunkt oraz podlinkowana do właściwego spisu treści. Ponadto powinniśmy ujednolicić szerokości kolumn głównych wierszy oraz wierszy wyboldowanych – te drugie warto zostawić szersze, by przyciągały uwagę czytelnika naszego sprawozdania. Warto również rozważyć użycie kolorystyki firmowej w nagłówkach naszych tabel i wykresów, by odejść od najczęściej stosowanych odcieni szarości.

(…)Celowe jest przyjęcie w całym sprawozdania tego samego poziomu dokładności prezentacji danych liczbowych, a także zastosowanej w sprawozdaniu finansowym kolejności prezentowanych danych (od okresów późniejszych do wcześniejszych lub odwrotnie). (…)

Komentarz –  powinniśmy ujednolicić prezentowane dane finansowe. Jeżeli podajemy je z adnotacją „w tys. PLN”, np. 300 545 tzn. trzysta milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych, taka forma powinna się pojawić w każdym miejscu naszego sprawozdania. Nie używajmy innej! Brak ujednolicenia w tabelach (przykładowo: raz używanie zapisu „w tys. PLN, a raz „w mln PLN”) skutkować może wprowadzeniem w błąd inwestorów. Nie zapominajmy o oznaczeniu w ww. sposób nawet najmniejszej tabeli (np. prezentującej jeden zawarty kontrakt walutowy typu forward).

(…) Nie jest natomiast wskazane powtarzanie w SzD informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym (np. w dodatkowych informacjach i objaśnieniach) lub innych dokumentach, do których udostępniania jednostka jest zobowiązana, jeżeli nie stanowią one przedmiotu komentarza lub pogłębionej analizy. Ponowna publikacja tych samych informacji nie przynosi dodatkowych korzyści.

Komentarz –  unikajmy zatem dublowania informacji. To częsta sytuacja, gdy niektóre dane powtarzają się w części sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności. Emitenci radzą sobie z tym faktem w prosty sposób – by spełnić wymagania rozporządzeń, w punkcie, którego nie zamierzają rozwijać zawierają aktywny hyperlink kierujący do części sprawozdania zarządu (przykładowo zdarza się to nagminnie w części sprawozdania finansowego, w punkcie „zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego”.

V. 14 (…) Przydatność SzD zwiększa często przedstawianie projekcji lub prognoz wraz z założeniami leżącymi u ich podstaw. (…)wskazane jest przyjęcie takiego horyzontu czasowego, dla którego możliwe jest dokonywanie racjonalnych projekcji lub prognoz (…)

Komentarz –  gdy publikujemy prognozy lub szacunki powinniśmy dodatkowo poinformować naszych interesariuszy, iż zrealizowanie ww. celu jest obarczone dozą niepewności i ryzyka. Oczywiście, ww. czynniki racjonalny emitent stara się zminimalizować (temu służy m.in. podawanie obligatoryjnych informacji w pierwszym raporcie bieżącym dot. prognoz, publikowanym przez ESPI, zgodnie z § 5 ust.1 pkt 25 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”. Zgodnie z „Rozporządzeniem (…) Emitent musi podać podstawy i istotne założenia swojej prognozy, czyli przykładowo: stan portfela zamówień, wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ekonomiczne, realizowane i planowane inwestycje itd. Dodatkowo interesy inwestorów zabezpiecza okresowe odnoszenie się do realizowanych prognoz, publikowane na łamach raportów okresowych oraz obowiązek publikacji korygującego raportu bieżącego, gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji różni się o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie.

Mimo istotnych obwarowań prawnych zabezpieczających prawa interesariuszy zawsze warto zaakcentować, iż realizacja prognoz zawsze jest obarczona ryzykiem i niepewnością oraz nie stanowi stuprocentowej obietnicy składanej przez emitenta.

V. 15 w SzD przytacza się kluczowe, służące do oceny mierniki finansowe i niefinansowe (w tym również mające charakter wskaźników (…)Są to np. dane dotyczące inflacji, stóp procentowych, kursów walutowych, cen surowców itp. Mierniki przedstawia się co najmniej dla bieżącego i poprzedniego roku obrotowego, (dobrą praktyką jest prezentowanie danych za okresy dłuższe, np. 3 lub 5-letnie)

Komentarz –  wartość dodaną dla inwestorów stanowi nie tylko zwiększenie horyzontu czasowego prezentowanych danych (zamiast standardowego roku do 3-5 lat), ale również analizowanych wskaźników (kursy walutowe, poziom inflacji, ceny kluczowych surowców i materiałów etc). To dane, które często mają bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez emitenta. Informacje te możemy zaprezentować w tabeli bądź atrakcyjnej wizualnie infografice (w sieci znajdziecie wiele użytecznych i często darmowych narzędzi do ich tworzenia, np. w TYM miejscu.

Częścią infografiki może być wykres, obrazujący zmianę trendu w analizowanym czasie (może to również posłużyć inwestorom do wysnucia przesłanek co do przyszłości).

V. 18 (…) SzD może przedstawiać określone dane finansowe w innym układzie prezentacyjnym, niż wynika to ze sprawozdania finansowego. W szczególności w SzD mogą być przedstawiane scalone lub przekształcone dane finansowe. (…)

Komentarz –  układ prezentacji danych w sprawozdaniu z działalności zależy jedynie od własnych pomysłów i inwencji. W przypadku prezentacji danych finansowych (np. danych scalonych bądź zniekształconych) należy wyjaśnić, w jaki sposób nastąpiły ww. zmiany oraz powiązać (np. przez aktywne hyperlinki) pozycje sprawozdania z działalności z właściwymi pozycjami sprawozdania finansowego.

VI. 1 SzD przedstawia we wstępie nazwę, formę prawną, siedzibę jednostki i jej kapitał podstawowy (np. zakładowy, fundusz udziałowy, założycielski), aktualny skład organów jednostki oraz ewentualne ich zmiany, jakie nastąpiły w trakcie okresu sprawozdawczego do dnia podpisania SzD.

Komentarz – niniejszy punkt precyzuje szczegółowo, co powinno znaleźć się we wstępie sprawozdania. Ułatwi to analizę dokumentu analitykom i pozostałym interesariuszom. Do tej pory zdarzało się, iż niniejsze informacje były umieszczane przez emitentów w różnych częściach dokumentu, co negatywnie wpływało na jego przejrzystość jak i łatwość odnalezienia interesującej nas informacji.

VI. 3 SzD ma zindywidualizowany charakter odzwierciedlający specyfikę jednostki, dlatego przy jego sporządzaniu konieczne jest elastyczne podejście (…) tematyka SzD i kolejność jej omawiania nie mogą być traktowane jako schemat, wzór ani lista kontrolna. Są to wskazówki, których uwzględnienie przy sporządzaniu SzD rozważa kierownik jednostki.

Komentarz – mimo iż regulator w ww. punkcie zastrzega, iż niniejsze zasady powinny być traktowane jedynie jako wskazówki pomocne przy sporządzaniu sprawozdania, ze swej strony sugerujemy ich rozważenie oraz zaimplementowanie większości z nich na łamy konkretnych sprawozdań. W istotny sposób wpłynie to na przejrzystość dokumentu oraz ułatwi nawigację jego odbiorcom.

Posiadanie takiej „checklisty” również ułatwia sprawę – nie przegapimy żadnego ważnego punktu, który powinniśmy szerzej przedstawić – mamy tym sposobem gotowy plan pracy. Wykonane zadanie zaznaczymy jako gotowe (np. innym kolorem), co również ułatwi nam wykonywanie obowiązków sprawozdawczych. Warto zatem ułatwić sobie życie i bieżącą pracę wdrażając zalecenia wynikające z opisywanego przez nas Rozporządzenia.

VI. 5 SzD zawiera opis jednostki i prowadzonej przez nią działalności – jej istoty i specyfiki.(…) SzD przedstawia, czym jednostka się zajmuje, jakie są kluczowe obszary jej działalności, gdzie ją prowadzi i jakie są tego efekty. W przypadku SzD spółki działającej w ramach grupy kapitałowej, przydatne może być zamieszczenie informacji o miejscu i roli jednostki w grupie i jej relacji do innych podmiotów powiązanych.

Komentarz – w niniejszym punkcie regulator przedstawia informacje, które obligatoryjnie powinny znaleźć się w jednym z początkowych punktów sprawozdania z działalności. Dzięki skondensowanemu ujęciu emitent ma do dyspozycji checklistę, która ułatwi mu pracę. W jej skład wchodzi:

  1. specyfika i charakter jednostki,
  2. czym się zajmuje, w jakiej branży działa,
  3. kluczowe obszary działalności,
  4. dotychczasowe efekty,
  5. inne istotne informacje.

Należy zauważyć, iż obecne regulacje kładą nacisk na bardziej szczegółowe opisywanie spółek należących do grupy kapitałowej. Warto wyjść ponad „program minimum” i oprócz standardowej tabelki przedstawiającej podmioty należące do grupy kapitałowej postawić na bardziej kreatywne działania, przykładowo:

  1. dokładniejsze opisanie kluczowych spółek zależnych – tych, których działalność przynosi największe profity grupie,
  2. stworzenie infografiki, ilustrującej ww. zależności,
  3. opublikowanie komentarza prezesa/dyrektora spółki zależnej, zwięźle podsumowującego osiągnięte przez nią wyniki.

Grzegorz Surma

CDN

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 + ten =