KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 3

IV. 14 W niektórych przypadkach zakres lub szczegółowość informacji ujawnianych w SzD może ulec ograniczeniu (…)

Komentarz – o jakich sytuacjach mówimy w tym przypadku?

Zagrożenie naruszenia słusznego interesu jednostki wynikające z ujawnienia poufnych informacji – treść ww. punktu brzmi na pierwszy rzut oka podobnie, jak „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta”. Jak jest sprecyzowany punkt IV.14? Nie jest to zamknięty katalog określonych sytuacji – regulator zwraca uwagę na „prowadzone negocjacje, umowy zawarte pod warunkiem zawieszającym, strony lub warunków niektórych umów”. Do emitenta należy zatem decyzja, które z tych informacji są poufne i mogłyby naruszyć jego interesy.

Ważne! Pamiętaj, gdy publikujesz odpowiednie informacje w sprawozdaniu z działalności, miej na uwadze, by najważniejsze z tych informacji wcześniej zostały podane do publicznej wiadomości poprzez system ESPI (oczywiście, mam na myśli dany okres sprawozdawczy). Przykładowo – opisujesz kilkumilionową umowę, Twój próg sprawozdawczy wynikający z „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) odnośnie umowy znaczącej jest o ok. 2 miliony większy. W trakcie okresu sprawozdawczego zarząd nie uznał danej informacji za poufną i zakazał jej raportowania. Gdy nadszedł czas okresowej sprawozdawczości, opisałeś dokładnie całą umowę, łącznie z okresem realizacji i dokładną kwotą.

Istnieje wówczas duża szansa, iż Komisja Nadzoru Finansowego zwróci uwagę na tą sprawozdawczą rozbieżność. Może, ale nie musi, jednak miej to na uwadze i uważaj. Warto czasem taką informację opisać w bardziej enigmatyczny sposób, jeżeli wcześniej nie została podana do publicznej wiadomości w trybie informacji poufnej.

Regulator wspomina również o kosztach pozyskania danej informacji. Jeżeli koszty przerastają potencjalne korzyści płynące z podania jej do publicznej wiadomości, ograniczenie jest możliwe do zastosowania. Co więcej:

(…)Należy mieć na względzie, że SzD służy objaśnieniu informacji już pozyskanych, które znajdują się w sprawozdaniu finansowym lub były przygotowane dla celów zarządzania jednostką(..)

V. 1 SzD wymaga wyraźnego zidentyfikowania i wyodrębnienia (…) poprzez podanie nazwy dokumentu, nazwy jednostki oraz okresu, którego dotyczy. SzD sporządza się w języku i walucie polskiej. Jeżeli interes użytkowników sprawozdania przemawia za jego publikacją w innych językach i walutach, jednostka może dodatkowo przedstawić tłumaczenie tego dokumentu, a także zawrzeć w nim dane przeliczone na inne waluty.

Komentarz – najczęstszą walutą, która występuje w sprawozdaniach z działalności prócz bazowej polskiej jest Euro. By nie popełnić błędu związanego z podaniem właściwego kursu waluty Euro/PLN w naszym raporcie okresowym, warto korzystać ze sprawdzonych źródeł podających aktualne zestawienia średnich kursów walut. Ze swej strony polecamy oficjalne tabele dostępne na łamach serwisu Narodowego Banku Polskiego.

V. 2 SzD obejmuje ten sam okres co sprawozdanie finansowe. Jeżeli jednak po dniu kończącym okres sprawozdawczy, a przed zatwierdzeniem SzD nastąpiły istotne zdarzenia, wywierające wpływ na sytuację jednostki, to wymagają one odpowiedniego uwzględnienia w SzD.

Komentarz – regulator przypomina o aktualnie obowiązującej zasadzie i polskim prawodawstwie, nakazującym prezentować zdarzenia które miały miejsce w analizowanym okresie, jak również te, które nastąpiły po jego zakończeniu (zdarzenia po dacie bilansu, wydarzenia po dniu bilansowym etc.).

V. 3 SzD prezentuje informacje dotyczące jednostki jako całości, a w miarę potrzeby także dotyczące poszczególnych obszarów (segmentów) jej działalności, zaś w przypadku skonsolidowanego SzD – kluczowych jednostek grupy kapitałowej. Jeżeli jednostka wyodrębnia dla celów zarządczych segmenty operacyjne, to w SzD przedstawia działalność, wyniki, sytuację i perspektywy rozwoju w podziale na te segmenty.

Komentarz – informacje dotyczące segmentów sprzedaży (najczęściej z dołączonym graficznym wykresem pokazującym procentowy udział ww. segmentów w osiągniętym wyniku) jest praktyką, wynikającą z obowiązującego prawodawstwa (MSSF 8 – więcej informacji znajdziecie m.in TU i TU)

W komentowanym punkcie regulator rozszerza opisywany obowiązek informacyjny o dokładniejsze przedstawienie segmentów operacyjnych jednostki/grupy kapitałowej, szczególnie pod kątem nie tylko stricte finansowym (prezentacja wyników, graficzny wykres i komentarz), ale perspektyw rozwoju ww. segmentów.

V. 8 Treści zawarte w SzD wymagają przedstawienia w sposób przejrzysty i spójny. Dotyczy to zarówno opisu, tabel, wykresów i schematów oraz sposobu organizacji i uporządkowania treści SzD jak też zgodności z innymi sprawozdaniami jednostki (…)

Komentarz – regulator przypomina o przejrzystości, spójności i estetyce tworzonego dokumentu. Założenia te powinniśmy mieć na uwadze na każdym etapie tworzenia sprawozdania. Co ważne, charakter opisów, tabel i wykresów powinien być spójny z innymi dokumentami przekazywanymi interesariuszom (raportami kwartalnymi, półrocznymi etc.)

Jeżeli do tej pory z tym faktem mieliśmy problem, warto zacząć ją wdrażać od najbliższego sprawozdania z działalności. W takim przypadku nie warto odwoływać się do dawnych dokumentów (z uwagi na fakt, iż kwestia ich spójności i estetyki może być dyskusyjna). W zamian nasze „dobre praktyki” tworzenia sprawozdań wdróżmy od najbliższego raportu okresowego i stale go ulepszajmy.

V. 9 SzD powinno zawierać wszystkie wymagane Ustawą informacje oraz może odsyłać do dodatkowych informacji zawartych w innych sprawozdaniach jednostki, a w szczególności do dodatkowych informacji i objaśnień stanowiących część sprawozdania finansowego (…)

Komentarz – tą praktykę najlepiej wdrożyć poprzez stosowanie aktywnych hyperlinków. Samo podanie nazwy strony i punktu, do którego się odwołujemy to w dzisiejszych czasach zdecydowanie za mało. Dokument PDF (format publikowania sprawozdań z działalności) jest i tak stosunkowo mało interaktywny – zróbmy wszystko, by nadać mu chociaż minimum możliwości w tym zakresie.

(…)Jeżeli jednostka publikuje kilka sprawozdań opisowych zawierających dodatkowe ujawnienia (…)to nie jest właściwe odesłanie do takiego dokumentu w celu uzyskania informacji celowo pominiętych w SzD. Na przykład nie byłoby właściwe wskazanie, że opis czynników ryzyka i zagrożeń jednostki zawiera odrębny Raport na temat ryzyka. Raporty takie mogą natomiast stanowić odrębną część SzD, jak również zostać powtórzone w osobnych publikacjach jednostki. Dobrą praktyką jest przedstawianie w SzD zarówno informacji wymaganych Ustawą, jak i ujawnień dobrowolnych.

Komentarz – przykładowe dodatkowe ujawnienia to np. raport z wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu w spółce, wpływ emitenta na środowisko naturalne, relacje ze społecznością interesariuszy, w tym otoczeniem lokalnym etc. Regulator przypomina, iż w takim przypadku sam link do innego dokumentu nie wystarczy. Nawet wówczas, gdy taki dokument jest autorstwa spółki, a nie stanowi zewnętrznej treści. Odsyłanie do obszernych (własnych) treści poza oficjalną częścią sprawozdania z działalności zaburza spójność naszego dokumentu. Nie oznacza to jednak, że musimy kopiować całość naszego dodatkowego raportu w odrębny punkt sprawozdania. Możemy i powinniśmy wybrać z niego najistotniejsze części oraz przedstawić je w osobnym punkcie (np. w części „Perspektywy rozwoju emitenta/grupy kapitałowej”). Gdy opublikujemy taką wersję skróconą, jak najbardziej możemy wówczas wstawić hyperlink prowadzący do obszernej/pełnej wersji dokumentu, której skrót przedstawiamy.

W analizowanym punkcie regulator przypomina również o kwestii dobrowolności w ujawnianiu informacji dodatkowych, które stanowią dużą wartość dodaną dla inwestorów.

Wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje, które bezpośrednio nie wynikają z obowiązujących ustaw i rozporządzeń rynku kapitałowego budują przewagę konkurencyjną emitenta w praktycznie bezkosztowy sposób. Warto przedyskutować tą kwestię z władzami spółki, jeżeli do tej pory tego jeszcze nie zrobiliście.

V. 11 Układ SzD (…)może być swobodnie kształtowany przez jednostkę. Ważne jest zapewnienie, by uwzględnione zostały w nim wszystkie wymagane Ustawą informacje, natomiast sposób ich grupowania i prezentacji zależy od specyfiki jednostki, oczekiwań użytkowników i koncepcji kierownika jednostki co do kształtu SzD.

Komentarz – informacje zawarte w sprawozdaniu możemy grupować w dowolny sposób. Praktyka polskiego rynku kapitałowego pokazuje, iż niewiele spółek posiada ten sam sposób prezentacji raportu. Proponujemy wypracowanie indywidualnego stylu sporządzania sprawozdań i regularne jego doskonalenie. Dlaczego?

  1. Po kilku opublikowanych w nowy sposób raportach okresowych interesariusze zaczną się przyzwyczajać do naszego sposobu prezentowania informacji – tym sposobem stanie się on naszym wyróżnikiem.
  2. Każde kolejne sprawozdanie starajmy się udoskonalać, jednakże poprzez ewolucję, nie rewolucyjne zmiany. Nasz potencjalny inwestor nie będzie zadowolony, gdy za każdym razem interesującą go informację będzie musiał odnaleźć w innym miejscu. To w praktyce zmusza go do stałego śledzenia spisu treści, albo korzystania z CTRL + F.
  3. Jako inspirację możemy wykorzystać dobre praktyki polskiego rynku kapitałowego sporządzania sprawozdań. Zaznaczmy, iż niekoniecznie muszą to być największe spółki z segmentu WiG20. Po wykonaniu rzetelnego researchu możemy wyłowić wiele mniejszych perełek. Pamiętajmy jednak, że inspiracja nie polega na bezmyślnym kopiowaniu. To kreatywne wykorzystanie pomysłów innych i dopasowanie ich do indywidualnego charakteru naszej spółki/grupy kapitałowej. Powinniśmy również śledzić spółki z naszej branży – to dobry ruch na początek.

Grzegorz Surma

CDN

Print This Post Print This Post

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 5 =