KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 2

IV. 7 Informacje zawarte w SzD są prawdziwe, jeżeli fakty przedstawiono rzetelnie, zaś przewidywania wynikają z realistycznych przesłanek i ustalono je przy zastosowaniu poprawnych metod.

Komentarz – regulator kładzie nacisk na rzetelność prezentowanych faktów oraz realistyczność przesłanek, z których ww. fakty wynikają (w domyśle – z pominięciem aspektu marketingowego i potencjalnymi próbami „naginania rzeczywistości”).  Słuszne podejście. Decyzja inwestycyjna wymaga poznania wszystkich „za i przeciw”. Kluczowa jest zatem rzetelność prezentowanych informacji.

IV. 8 Informacje zawarte w SzD są obiektywne, jeśli ich dobór i prezentacja nie są stronnicze, a także jeżeli w otwarty i wyważony sposób przedstawione zostały zarówno dobre, jak i złe informacje. W SzD należy unikać jakiejkolwiek manipulacji.

Komentarz – regulator przypomniał jedną z najistotniejszych zasadach obowiązujących emitentów przy tworzeniu sprawozdania – klarowny obraz spółki/grupy kapitałowej wymaga podania zarówno dobrych, jak i złych informacji/wydarzeń, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym. Nie wolno manipulować informacją i zatajać niewygodnych dla siebie faktów. Taka praktyka jest niczym innym jak wprowadzaniem w błąd inwestorów. Punkt IV.8 precyzuje manipulację jako „celowe pominięcie, zaakcentowanie, bądź osłabienie znaczenia informacji lub jednostronne przedstawienie określonych zagadnień”.

IV. 9 Informacje zawarte w SzD są poprawne, jeżeli są wolne od błędów – zarówno dotyczących wyboru informacji i sposobu ich prezentacji, jak i samego procesu tworzenia tych informacji – oraz możliwe do sprawdzenia. Bezbłędności nie należy utożsamiać z pełną poprawnością.(…) prognozy nie mogą zostać określone jako poprawne lub niepoprawne, jednak można je uznać za wiarygodne, jeżeli nie popełniono istotnych błędów przy przyjęciu założeń oraz doborze metod i przeprowadzaniu szacunku, a także odpowiednio je opisano i wyjaśniono

Komentarz – by uniknąć błędów (zarówno merytorycznych, jak i pisarskich) ważne jest, by proces sprawozdania nie był zależny jedynie od jednego pracownika. Oczywiście, taka sprawa ma miejsce stosunkowo rzadko. Częściej jednakże może zdarzyć się sytuacja, gdy dane do części finansowej raportu okresowego dostarcza inny dział (księgowość, controlling etc), a pozostała część dokumentu (sprawozdanie zarządu, przegląd analityczny, komentarz co do prognoz etc) jest tworzona i uzupełniana przez jedną osobę. Gdy właśnie ten jeden hipotetyczny pracownik ma na głowie uzupełnianie danych finansowych oraz pozostałą pracę, ryzyko popełnienia błędu jest spore. Wynika to z prostej zasady oraz budowy ludzkiego mózgu – po „n-tym” przeczytaniu własnego tekstu przestaje się dostrzegać drobniejsze błędy – np. literówki.

Ważna jest zatem rola drugiej osoby: audytora wewnętrznego, kolegi z działu IR (o ile zatrudniona jest  nim więcej niż jedna osoba), wyznaczonej osoby z działu księgowości, bezpośredniego przełożonego, do którego w takiej sytuacji powinniśmy się zwrócić o pomoc etc.

Regulator przypomina również o najważniejszych czynnikach procesu tworzenia prognoz – wiarygodności założeń, doborze metod oraz ujęcie rzeczywistych czynników, które zwiększają szansę ich spełnienia.

IV. 9 (…) Informacje zawarte w SzD są możliwe do sprawdzenia, gdy fakt wiernego odzwierciedlenia danego zagadnienia lub racjonalnej oceny przyszłości może zostać zweryfikowany.

Komentarz – wartość informacji jest zależna od tego, czy można ją potwierdzić w materiale źródłowym. Warto wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i analityków, podając w tekście/tabelach aktywne hyperlinki do innych punktów sprawozdania, w których szerzej omawiamy istotną informację oraz linki do treści zewnętrznych (również tych, nie będących materiałami własnymi spółki), np. zewnętrzne analizy portali internetowych, materiały analityków, komentarze ekspertów na temat naszej branży/spółki etc. Każdy zewnętrzny content, który jest w stanie potwierdzić jakość podawanych przez nas informacji pełni trojaką rolę – mocno zwiększa jej atrakcyjność, wpływa na naszą wiarygodność oraz uatrakcyjnia całość dokumentu.

IV. 10 Informacje zawarte w SzD są zgodne ze sprawozdaniem finansowym, jeżeli w odniesieniu do przeszłości i teraźniejszości odpowiadają informacjom zawartym w sprawozdaniu finansowym, które uzupełniają. (…) Dane finansowe niepochodzące bezpośrednio ze sprawozdania finansowego wymagają odpowiedniego oznaczenia.

Komentarz – regulator w tym miejscu przypomina o właściwym oznaczaniu zewnętrznych treści, publikowanych w części sprawozdania finansowego. Interesariusz nie może zostać wprowadzony w błąd. Nie powinien zastanawiać się, które dane pochodzą bezpośrednio od emitenta, a które są obcym contentem wykorzystywanym przez spółkę. Klarowność podawanych informacji  oraz ich przejrzystość zawsze stawiajmy na pierwszym miejscu.

IV. 11 SzD jest przydatne użytkownikom, jeżeli pomaga ocenić przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zdarzenia dotyczące jednostki, albo potwierdzić lub skorygować dotychczasowe oceny tych zdarzeń (…).

Komentarz – jak regulator definiuje czynniki, wpływające na przydatność informacji? To ich „istotność” (selekcja informacyjna oraz podawanie najważniejszych, mających bezpośredni wpływ np. na wynik jednostki) oraz „właściwa szczegółowość” (pozwalająca na uzyskanie rzetelnego obrazu działalności podmiotu, osiągniętych wyników, zagrożeń i czynników ryzyka, na które jest narażona etc.)

Nie jest to katalog zamknięty, który obowiązuje każdego z emitentów. To w dużej części kwestia indywidualna, zależna od branży i sektora działalności. Przykładowo – wysokość marży jest czynnikiem ważnym w każdym sektorze, jednakże zupełnie inaczej wygląda ona w segmencie spółek budowlano – montażowych, a inna w sektorze FMCG z „górnej półki”, jeszcze inna w spółkach nowych technologii/IT etc.

IV. 12 SzD jest zrozumiałe, jeżeli posługuje się prostym językiem, stosuje odpowiednią, ścisłą klasyfikację oraz zawiera czytelny opis i prezentację informacji. Może temu sprzyjać uzupełnienie lub zastąpienie opisu słownego innymi formami prezentacji, np. tabelami, wykresami, schematami. Jeżeli konieczne jest stosowanie specyficznej terminologii branżowej i/lub obcojęzycznej, niezbędne jest wyjaśnienie użytych terminów (…)

Komentarz – wszystkie informacje, składające się na sprawozdanie zarządu powinny być napisane jak najprostszym językiem, niezależnie od branży, w której działa spółka/grupa kapitałowa. Należy pamiętać, iż każdy z potencjalnych odbiorców naszego sprawozdania niekoniecznie musi być branżowym ekspertem z danej tematyki. Oczywiście, zdarzają się wyjątki (na spotkaniach inwestorskich czy kongresach spółek giełdowych można natknąć się na osoby, których zasób wiedzy merytorycznej odnośnie branży, w której działa spółka jest dużo większy od np. jej prezesa). Nie jest to jednak reguła. Najlepiej w praktyce wdrożyć technikę opartą na Brzytwie Ockhama, czyli dążenia do maksymalnej prostoty w opisywaniu i wyjaśnianiu zjawisk:

„bytów nie mnożyć, fikcyj nie tworzyć, tłumaczyć fakty jak najprościej”

Jeżeli odejdziemy od tej zasady i będziemy używać specjalistycznego języka (niezależnie, czy prawniczego, inżynierskiego, informatycznego etc), dla przeciętnego odbiorcy sprawozdania, który rozważa inwestycję w naszą spółkę, bo go z jakiejś przyczyny ona ciekawi (nie wiedząc jednocześnie wiele nt. branży) nasz komunikat wyda się niewiele więcej wart od niezrozumiałego bełkotu. Specjalista czy analityk nas zrozumie, fakt. Ale czy tylko o pozyskanie doświadczonych specjalistów powinno chodzić IR-owcowi?

Oprócz upraszczania komunikatu, musimy pamiętać o zamieszczaniu przypisów i definicji branżowych terminów. Warto rozważyć również opublikowanie słowniczka najbardziej skomplikowanych terminów. O czym jeszcze przypomina regulator? Spójność w prezentowaniu ww. terminów, zarówno w sprawozdaniu zarządu jak i sprawozdaniu finansowym.

IV. 13 SzD jest porównywalne w czasie, jeżeli zawiera informacje prezentowane dla tych samych okresów porównawczych, które wykazuje się w sprawozdaniu finansowym, w miarę możliwości wydłużone do 3 lub 5 lat (…)

Komentarz – praktyką, którą warto wprowadzić (sugeruje ją regulator) jest wydłużenie rozpatrywanych w sprawozdaniu okresów do 3-5 lat wstecz, zamiast standardowego poprzedniego kwartału/półrocza lub końca roku. Tego typu działanie zwiększa wartość naszego sprawozdania i ułatwia analizę jego grupie docelowej. Jeżeli zadbamy również o interaktywność w prezentowaniu danych (w przypadku standardowego sprawozdania w formie PDF może to być trudne, lecz dla chcącego nic trudnego – możemy np. podać na łamach sprawozdania aktywny hyperlink, prowadzący w konkretne miejsce na naszej stronie internetowej /ukryte przed publikacją sprawozdania, niedostępne ze strony głównej serwisu/. Link prowadzi do informacji w formacie xls, które ułatwią inwestorowi i analitykowi import interesujących go danych.

Co ważne, wydłużenie okresu do 3-5 lat wstecz mocno ułatwi ocenę i analizę tendencji i trendów. Decyzja należy do nas. Istotne jest, czy posiadamy odpowiednie dane porównawcze, sporządzone w jednolity sposób (np. zgodnie z MSR).

Grzegorz Surma

CDN

Print This Post Print This Post

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

eight + nine =