Emitencie, pamiętaj o uregulowaniu opłaty na rzecz KNF. Termin mija 30 września!

Rok 2016 przyniósł zmiany w kwestii opłat na rzecz naszego giełdowego regulatora. Do 30 września br. Emitenci są zobligowani do wniesienia opłaty z tytułu pokrycia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Jak ta procedura wygląda w praktyce?

Mamy obecnie pierwszy rok obowiązywania nowych regulacji, płynących wprost z „Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym”. Co w tym dokumencie najbardziej powinno zainteresować spółki? Par. 1 ust. 4 pkt d ww. „Rozporządzenia (…)” odwołujący się wprost do art. 94a ust 1 „Ustawy o ofercie (…)”.

Art. 94a. 1. Spółka publiczna, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest dla tej spółki państwem macierzystym, lub której akcje wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest siedzibą tej spółki, obowiązana jest do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie kapitału własnego wykazanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym tej spółki opublikowanym lub przekazanym do publicznej wiadomości na podstawie przepisów niniejszej ustawy, w wysokości nie większej niż 0,01% tego kapitału, jednak nie więcej niż równowartość w złotych 30 000 euro i nie mniej niż równowartość w złotych 1500 euro.

Reasumując – w przypadku giełdowych emitentów mówimy o poziomie kapitałów własnych, wykazanych w jednostkowym raporcie rocznym za 2015 r.

Zgodnie z par 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym wzór na opłatę roczną na 2016 r. przedstawia się następująco:

§ 26. 1. Opłatę roczną należną od podmiotu (WNp) w danej grupie za 2016 r. oblicza się według wzoru:

WNp=Pp*SGn

gdzie poszczególne symbole oznaczają: PP – określoną w ustawie podstawę obliczenia opłaty rocznej należnej od danego podmiotu, SGn – stawkę dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot zgodnie z § 22, której wysokość obliczana jest zgodnie z § 23 ust. 2.

Spółki publiczne, zgodnie z par. 22 ust.5 „Rozporządzenia (…)” kwalifikują się do Grupy V.

31 sierpnia 2016 r. KNF uszczegółowił kwestie związane z opłatą roczną, ustalając stawkę dla emitentów z grupy V na 0,0023%

Jak zatem będzie prezentowało się obliczenie opłaty na hipotetycznym przykładzie?

Spółka X wykazała w jednostkowym raporcie rocznym 150 000 000 mln zł kapitałów własnych. By wyliczyć opłatę roczną, musimy zatem kwotę 150 000 000 mln zł pomnożyć przez 0,0023%.

150 000 000 mln zł x 0,0023% = 3 450 zł

Ww. kwota jest niższa niż wspominana równowartość 1 500 Euro, zatem opłata Emitenta wyniesie więcej, niż wykazane powyżej 3 450 zł. Wyniesie równowartość 1 500 Euro na dzień poprzedzający dzień dokonania opłaty, zgodnie z par 2. ust 2 „Rozporządzenia”

2. Wartość należnej opłaty w przypadkach, o których mowa w § 19 ust. 1, § 20 i § 23, oblicza się przy zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień dokonania opłaty.

Po wykonaniu przelewu nie zapomnijmy o wymogu, płynącym z art. 25 „Rozporządzenia”!

§ 25. 1. Podmioty, o których mowa w § 22, opłatę roczną należną za dany rok uiszczają w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

2. Wraz z dokonaniem opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od jej dokonania, podmiot przekazuje Komisji deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym zawierającą:

1) nazwę podmiotu i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie rodzaju podmiotu lub rodzaju działalności, z tytułu której wnoszona jest opłata;

3) wskazanie grupy, do której przypisany jest podmiot;

4) kwotę należnej za dany rok opłaty wraz ze wskazaniem kwoty stanowiącej podstawę jej obliczenia;

5) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję;

6) datę dokonania wpłaty, o której mowa w pkt 5.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, określa załącznik do rozporządzenia.

Gdzie dokonać przelewu? Zgodnie z par. 3 „Rozporządzenia (…)”

§ 3. Opłaty, o których mowa w przepisach rozporządzenia, uiszcza się na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję.

Właściwe numery kont zostały wysłane do Emitentów pismem giełdowego regulatora na początku sierpnia br.

Linki do niezbędnych dokumentów:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek obowiązujących w 2016 r.

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

one × 3 =