Case study – wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

Kontynuując nasz cykl nt. tworzenia raportów bieżących w pełni zgodnych z „Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych”, zapraszamy do przeczytania kolejnego studium przypadku – tym razem będzie to wypłata dywidendy.

Firma Pana Adama – X S.A. znalazła się w tak dobrej sytuacji finansowej, iż postanowiła podzielić się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Tuż po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęciu stosownej uchwały przez Akcjonariuszy Pan Tomasz, IR-owiec spółki X S.A. zabiera się za tworzenie raportu na ten temat.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z § 38 ust. 2 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”, w przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego informacji na temat wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz terminu wypłat dywidendy.

Poniżej prezentujemy przykładową treść raportu.

Zarząd X S.A. informuje, iż w dniu 15 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy X S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie X S.A. postanowiło zysk netto w kwocie 3 500 000 zł, wypracowany za rok 2011 podzielić w następujący sposób:

kwotę 2 000 000 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
kwotę 1 500 000 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.
Wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,40 zł brutto. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 20 lipca 2012 r. (dzień dywidendy). Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 9 sierpnia 2012 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje X S.A., w łącznej liczbie …………… akcji.

Podstawa prawna: „Rozporządzenie Ministra Finansów (…) § 38 us.2”

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nine + fourteen =