Case study – umowa znacząca, część 1

Umowa znacząca to jedno  z częstszych zdarzeń korporacyjnych, które IR-owiec jest zobowiązany raportować w ramach swoich obligatoryjnych obowiązków sprawozdawczych. Zapraszamy Was do 1-szej części naszego cyklu „Raport bieżący, zgodny z Rozporządzeniem”. Dziś „na warsztat” bierzemy właśnie zagadnienie umów znaczących, które postaramy się sprawdzić z każdej strony.

Poniżej hipotetyczna sytuacja:

A.    Środowisko

Pan Adam jest prezesem spółki X – przedsiębiorstwa sektora technologii spożywczych, które właśnie zadebiutowało na giełdzie. Pan Adam to stosunkowo młody człowiek, nie ma jeszcze czterdziestki. Zna się na prowadzeniu biznesu (jest prezesem i jednocześnie założycielem firmy), chce ją dalej rozwijać i giełdowy debiut był dla niego naturalną konsekwencją wzrostu firmy. Prezes wie, jak prowadzić biznes, lecz nie ma pojęcia, jak prowadzić relacje inwestorskie, sprawnie wykonywać obowiązki sprawozdawcze i komunikować się z rynkiem kapitałowym. Nie musi przecież wiedzieć wszystkiego (na szczęście takich ludzi nie ma) – od jakiegoś czasu w jego firmie pracuje Pan Tomasz, manager ds. IR, koordynujący politykę spółki w tym temacie. Pan Adam na cotygodniowych spotkaniach z Panem Tomaszem ustala najważniejsze zadania z obszaru IR i wspólnie zastanawiają się nad stworzeniem udanej strategii relacji inwestorskich dla spółki.

B.    Sytuacja

Spółka kierowana przez pana Adama podpisała właśnie dużą umowę na wykonanie linii technologicznej dla spółki Y. Niniejsza umowa zapowiada się na jedną z największych w historii spółki X – to 3 200 000 zł netto. Spółka X jest notowana na giełdzie, a niniejsza umowa po sprawdzeniu przez dział IR jak najbardziej spełnia podstawowe kryterium, tj. jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki. Reasumując, w takiej sytuacji na dziale IR spoczywa obowiązek przekazania kilku istotnych informacji związanych z umową poprzez giełdowy system sprawozdawczy ESPI w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia.

C.   Prawodawstwo

Co mówi w tej sprawie „Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…)”, a konkretnie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia (tj. zawarcie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy)?

Raport bieżący powinien w takiej sytuacji zawierać

1) datę zawarcia znaczącej umowy;

2) oznaczenie stron umowy;

3) oznaczenie przedmiotu umowy;

4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;

5) w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy — określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe — wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar;

6) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu — zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający;

7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę;

8) w przypadku zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy — informacje o łącznej wartości wszystkich tych umów oraz informacje określone w pkt 1–7, w odniesieniu do umowy o największej wartości.

Omówmy pokrótce ww. punkty w analizowanym przypadku: umowy wykonania linii technologicznej przez spółkę X dla firmy Y

Ad 1. Data zawarcia – 24 lipca 2012 r. (informację na rynek kapitałowy należy przekazać wówczas, gdy obie strony umowy złożą na niej swój podpis. Nie ma większych wątpliwości wtedy, gdy dojdzie do tego na jednym spotkaniu obu stron w ustalonym miejscu, gdzie podpisy są zgodnie złożone, ukoronowane „shakehandem”, po czym wykonawca bierze się do pracy; inaczej jest wówczas, gdy umowę podpisuje najpierw jedna ze stron, po czym przesyła dokumenty drugiej do podpisania –( przy założeniu, iż wszystkie uzgodnienia co do kształtu treści umowy dokonano już wcześniej). Jak wówczas potraktować obowiązki sprawozdawcze? Stoimy na stanowisku, iż dopiero umowa podpisana przez obie strony posiada moc prawną i wówczas należy zaraportować dane zdarzenie. Warto o tym pamiętać, gdyż czasem zdarzają się takie przypadki.

Ad 2. Firma X: Wykonawca, firma Y: Zleceniodawca (może występować również Zamawiający, Inwestor)  etc. – zależy od treści zawartej w umowie i rodzaju podmiotów, między którymi umowa jest zawierana

Ad 3. Przedmiotem umowy jest wykonanie linii technologicznej o następujących parametrach technicznych …………………………………………. w spółce Y

Ad 4. W analizowanym przypadku: Wartość przedmiotu umowy wynosi 3 200 000 zł netto + VAT. Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 lipca 2012 – 10 lutego 2013. Jeżeli umowa nie odbiega merytorycznie od umów zawieranych standardowo na warunkach rynkowych, w takim standardowym (jak analizowany) przypadku IR-owiec nie ma wiele do dodania.

Ad 5.W umowie na wykonanie linii technologicznej zawartej między spółkami X i Y zawarto szereg kar umownych, w tym: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy: 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia; za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, leżących po stronie Zleceniodawcy: 10% wartości umowy i za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy: 10% wartości umowy. Które kary umowne powinniśmy zawrzeć w raporcie bieżącym? Bezwzględnie oba punkty, które wspominają o 10% kwocie wartości umowy. Czy kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy również powinna być zawarta w raporcie? W naszej opinii – oczywiście. Dlaczego? Hipotetycznie, kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy może jak najbardziej przekroczyć 10% wartości umowy, jeżeli firma Pana Adama w szybkim czasie nie nadrobi ew. opóźnień w realizacji inwestycji. Ważne jest również podanie informacji, czy w umowie przewidziane jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych.

Ad 6. W analizowanym przypadku taka sytuacja nie występuje

Ad. 7. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki X

Ad. 8. Umowa między spółką X a Y jest pierwszą zawartą między tymi firmami. Do tej pory nie miały okazji współpracować, zatem zliczanie ich poprzednich kontraktów zawartych w ramach ostatnich 12 miesięcy nie wchodzi w grę. Takim przypadkiem zajmiemy się w kolejnych częściach naszego cyklu.

D.   Treść raportu bieżącego

Po zebraniu niniejszych informacji, Pan Tomasz przygotowuje się do napisania raportu i przedstawienia prezesowi jego treści.

Raport bieżący nr …………/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.

Zarząd Spółki X. informuje, iż 24 lipca 2012 r. podpisano umowę znaczącą pomiędzy Y Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu („Zleceniodawcą”) a X S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Wykonawcą”)

Przedmiotem umowy jest wykonanie linii technologicznej o następujących parametrach technicznych …………………………………………. w spółce Y. Wartość przedmiotu umowy wynosi 3 200 000 zł netto + VAT. Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 lipca 2012 – 10 lutego 2013.

W umowie przewidziano poniższe kary umowne:

1.    w przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę: 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia;

2.    w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy: 10% wartości umowy;

3.    w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 10% wartości umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych stosowanych powszechnie w tego typu umowach.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Spółki X S.A.

E.    Podsumowanie

Niezależnie od powyższych wskazówek, warto pamiętać jednej ważnej rzeczy:

Przeczytaj to, co napisałeś/aś a najlepiej daj do przeczytania komuś innemu (koledze z działu IR, innej osobie ze spółki etc.). Swoich błędów (stylistycznych, merytorycznych) po pewnym czasie się nie dostrzega, po kilku lub kilkunastokrotnym przeczytaniu swojego tekstu. Poza tym inna osoba może prędzej wychwycić zbyt techniczny żargon zawarty w raporcie (jest w końcu pierwszym odbiorcą Twojego raportu)  i zasugerować ew. uproszczenie terminów.

Ww. procedura przygotowywania raportu bieżącego dot. umowy znaczącej  jest standardowa i występuje stosunkowo najczęściej. Sytuacja się lekko komplikuje, gdy emitent tworzy grupę kapitałową, umów jest więcej: zarówno między spółką matką a podmiotem zewnętrznym oraz spółkami zależnymi i innymi podmiotami zewnętrznymi. Jak do tego podejść, jak je zliczać? Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, gdy emitent występuje w konsorcjum, albo w umowie zawarto naprawdę rzadkie z punktu widzenia rynkowej praktyki treści. Do ww. przypadków niedługo wrócimy w kolejnej części cyklu „Raport bieżący”!

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − nine =