Case study – informacja o przekroczeniu obligatoryjnego progu raportowania

Zapraszamy Was do lektury kolejnej części naszego stałego cyklu „Raport bieżący zgodnie z rozporządzeniem”. Zajmiemy się informacją o przekroczeniu obligatoryjnego progu raportowania.

Firma X S.A., której twórcą i prezesem jest pan Adam, rozwija się coraz lepiej. Do tej pory ani zarząd, ani firmowy dział relacji inwestorskich nie miał informacji nt. innych akcjonariuszy. Zgodnie z „Ustawą o ofercie publicznej” każdy podmiot, który:

1) osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

2) posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50%, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów

— jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym — nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Jak widać, spółka może nie mieć informacji na temat stanu posiadania danego akcjonariusza, jeżeli kształtuje się on poniżej minimalnego obligatoryjnego progu raportowania, tj. 5% (jedyną różnicą w tym przypadku jest wypłata dywidendy i informacje spływające z biur maklerskich do spółki, jednakże tego typu przypadku nie  będziemy szerzej analizować w tej części cyklu).

Jak wspomnieliśmy na wstępie, do tej pory spółka p. Adama nie miała informacji o innych akcjonariuszach – aż do tej pory. 3 września  do spółki trafiło oświadczenie jednego z funduszów inwestycyjnych, informujące o przekroczeniu minimalnego progu 5% głosów na WZA spółki X. S.A. Ww. informacja była stworzona zgodnie z art. 69 pkt 4 „Ustawy o ofercie”, tj. zawierała informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału — w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów;

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jak powinien wyglądać raport sporządzony przez pana Tomasza, managera IR? Przede wszystkim powinien być oparty na konkretnej podstawie prawnej, tj. Art. 70 ust. 1 „Ustawy o ofercie” – czyli nabyciu lub zbyciu znacznego pakietu akcji. Poniżej prezentujemy treść przykładowego raportu:

Zarząd Spółki X. S.A. informuje, iż w dniu 3 września …. roku. /zachowano termin, tj. 4 dni robocze/ do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Funduszu inwestycyjnego B S.A z siedzibą w Warszawie, (B S.A.) w związku z art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U nr 184 poz. 1539 z późn. zm).

B S.A. poinformowało zarząd spółki X. S.A. , iż posiadają akcje Emitenta, na które przypada ponad 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jak wynika z informacji przekazanej X S.A. przez fundusz B. S.A., ww. zmiana w głosach wyniknęła z transakcji kupna 25 000 akcji spółki, rozliczonej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 30 sierpnia br.

Bezpośrednio przez zmianą fundusz B. S.A. posiadał 18 000 akcji zwykłych spółki, co stanowiło 4,65 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 18 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 4,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Aktualnie Fundusz B. S.A. posiadają 43 000 akcji zwykłych spółki, co stanowi 6,10 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 45 5000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 6,10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podsumowując – najważniejsza jest terminowość – zarówno w przypadku podmiotu który po powzięciu informacji o takim zdarzeniu (przekroczeniu liczby głosów) musi w jak najszybszym czasie zawiadomić zarówno spółkę, jak i Komisję Nadzoru Finansowego (o ile nie chce być narażony na surowe sankcje), jak i na spółce, która po otrzymaniu takiej informacji ma ustawowe 24 h na przekazanie rynkowi odpowiedniego raportu bieżącego. Jak widać na powyższym przykładzie, największa odpowiedzialność spoczywa na specjalistach rynku kapitałowego – zarówno tych zatrudnionych w podmiotach inwestujących w giełdowe podmioty, jak i managerach IR (zachowanie dobowego terminu przekazania raportu).

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

seven + 4 =