Case study – informacja o przekroczeniu obligatoryjnego progu raportowania

Zapraszamy Was do lektury kolejnej części naszego stałego cyklu „Raport bieżący zgodnie z rozporządzeniem”. Zajmiemy się informacją o przekroczeniu obligatoryjnego progu raportowania.

Firma X S.A., której twórcą i prezesem jest pan Adam, rozwija się coraz lepiej. Do tej pory ani zarząd, ani firmowy dział relacji inwestorskich nie miał informacji nt. innych akcjonariuszy. Zgodnie z „Ustawą o ofercie publicznej” każdy podmiot, który:

1) osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

2) posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50%, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów

— jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym — nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Jak widać, spółka może nie mieć informacji na temat stanu posiadania danego akcjonariusza, jeżeli kształtuje się on poniżej minimalnego obligatoryjnego progu raportowania, tj. 5% (jedyną różnicą w tym przypadku jest wypłata dywidendy i informacje spływające z biur maklerskich do spółki, jednakże tego typu przypadku nie  będziemy szerzej analizować w tej części cyklu).

Jak wspomnieliśmy na wstępie, do tej pory spółka p. Adama nie miała informacji o innych akcjonariuszach – aż do tej pory. 3 września  do spółki trafiło oświadczenie jednego z funduszów inwestycyjnych, informujące o przekroczeniu minimalnego progu 5% głosów na WZA spółki X. S.A. Ww. informacja była stworzona zgodnie z art. 69 pkt 4 „Ustawy o ofercie”, tj. zawierała informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału — w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów;

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jak powinien wyglądać raport sporządzony przez pana Tomasza, managera IR? Przede wszystkim powinien być oparty na konkretnej podstawie prawnej, tj. Art. 70 ust. 1 „Ustawy o ofercie” – czyli nabyciu lub zbyciu znacznego pakietu akcji. Poniżej prezentujemy treść przykładowego raportu:

Zarząd Spółki X. S.A. informuje, iż w dniu 3 września …. roku. /zachowano termin, tj. 4 dni robocze/ do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Funduszu inwestycyjnego B S.A z siedzibą w Warszawie, (B S.A.) w związku z art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U nr 184 poz. 1539 z późn. zm).

B S.A. poinformowało zarząd spółki X. S.A. , iż posiadają akcje Emitenta, na które przypada ponad 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jak wynika z informacji przekazanej X S.A. przez fundusz B. S.A., ww. zmiana w głosach wyniknęła z transakcji kupna 25 000 akcji spółki, rozliczonej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 30 sierpnia br.

Bezpośrednio przez zmianą fundusz B. S.A. posiadał 18 000 akcji zwykłych spółki, co stanowiło 4,65 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 18 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 4,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Aktualnie Fundusz B. S.A. posiadają 43 000 akcji zwykłych spółki, co stanowi 6,10 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 45 5000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 6,10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podsumowując – najważniejsza jest terminowość – zarówno w przypadku podmiotu który po powzięciu informacji o takim zdarzeniu (przekroczeniu liczby głosów) musi w jak najszybszym czasie zawiadomić zarówno spółkę, jak i Komisję Nadzoru Finansowego (o ile nie chce być narażony na surowe sankcje), jak i na spółce, która po otrzymaniu takiej informacji ma ustawowe 24 h na przekazanie rynkowi odpowiedniego raportu bieżącego. Jak widać na powyższym przykładzie, największa odpowiedzialność spoczywa na specjalistach rynku kapitałowego – zarówno tych zatrudnionych w podmiotach inwestujących w giełdowe podmioty, jak i managerach IR (zachowanie dobowego terminu przekazania raportu).

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × five =