31 stycznia upływa termin na publikację raportu bieżącego dot. dat przekazywania raportów okresowych w 2020!

Jako że styczeń 2020 r. powoli zbliża się ku końcowi, przypominamy o obowiązku informacyjnym tych Emitentów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zgodnie z § 80.  „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”

§ 80. 1. Emitent określa i przekazuje do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy.

Jak wyglądać może przykładowa treść takiego raportu?

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd ……………………….. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

I.  JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za rok 2019 – ……………………. 2020 roku (dzień),

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2019 – …………………….. 2020 roku (dzień).

III. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

a) I kwartał 2020 roku – …………………….. 2020 roku (dzień),

b) III kwartał 2020 roku – …………………… 2020 roku (dzień).

(Opcjonalnie, jeżeli tak zamierzamy postąpić i brak publikacji ww. raportów wynika np. z naszej polityki informacyjnej) Jednocześnie, zgodnie z  § 79 ust. 2 Rozporządzenia …………………………… nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2019 r. oraz za II kwartał 2020 r.

(Gdy nasza spółka jest jednostką dominującą) Zarząd ……………………………….. dodatkowo informuje, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3” Rozporządzenia” w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym …………………… nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

IV. Skonsolidowany  raport półroczny za I półrocze 2020 roku: ……………………….. 2020 r. (dzień).

Podstawa prawna: „Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych” (…) § 80 ust.1

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × two =